Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Farklı Yapıştırma Simanlarının Termomekanik Yaşlandırma Sonrası Performanslarının Karşılaştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(3): 131-142 | DOI: 10.5505/eudfd.2016.06977  

Farklı Yapıştırma Simanlarının Termomekanik Yaşlandırma Sonrası Performanslarının Karşılaştırılması

Habibe Öztürk1, Mehmet Sonugelen2, Celal Artunç3, Hüseyin Tezel4, Atilla Kesercioğlu2, Ali Aydın Göktaş5
1Çanakkale Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Çanakkale, Türkiye
2Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Uşak Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Uşak, Türkiye
4Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
5Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Termomekanik yaşlandırmanın farklı adeziv reziv simanların mikroçekme bağ dayanımı ve nanosızıntı miktarları üzerine etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Otuz adet çekilmiş üçüncü molar diş düz bir dentin yüzeyi elde etmek için su soğutması altında kesildi. Daha sonra kompozit örnekler kesilen dişlere farklı adeziv rezin simanlarla yapıştırıldı. Elde edilen örnekler kullanılan yapıştırma simanlarına göre beş gruba ayrıldı; 1-Variolink II-konvansiyonel “asitle ve yıka” rezin siman, 2-Multilink-kendinden asitli rezin siman, 3-Panavia F2.0-kendinden asitli rezin siman, 4-RelyX U200-kendinden adezivli rezin siman, 5-SuperBond C&B-konvansiyonel “asitle ve yıka” rezin siman. Her yapıştırma simanı grubu kendi içinde kontrol grubu ve çalışma (termomekanik yaşlandırma) alt grubuna ayrıldı. Kontrol grubundaki örneklere herhangi bir yaşlandırma işlemi uygulanmadı. Çalışma grubundaki örneklere 5-55ºC’de 10.000 defa termal ve 50 N’da 50.000 defa mekanik işlemi uygulandı. Örnekler %50’lik amonyaklı gümüş nitrat solüsyonunda 24 saat bekletildikten sonra bağlanma direnci testi uygulandı ve FEI-SEM/EDX ile incelendi.
BULGULAR: Mikroçekme bağ dayanımı ve nanosızıntının yaşlandırma işleminden etkilenmediği görüldü (p≥0,05), fakat rezin yapıştırma simanları arasında anlamlı bir fark bulundu (p≥0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada kullanılan rezin yapıştırma simanların performansının termomekanik yaşlandırmadan etkilenmediği tespit edildi ve adeziv rezin simanın restorasyonun uzun ömürlü olmasında etkili olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Mikroçekme bağ dayanımı, ısıl işlem, mekanik yükleme, yapıştırma simanları


A Comparison Of The Performance Of Different Resin Luting Cements After Thermomechanical Aging

Habibe Öztürk1, Mehmet Sonugelen2, Celal Artunç3, Hüseyin Tezel4, Atilla Kesercioğlu2, Ali Aydın Göktaş5
1Canakkale Oral And Dental Health Center, Canakkale, Turkey
2Ege Univesity Faculty Of Dentistry, Department Of Prosthetic Dentistry, Izmir, Turkey
3Usak Univesity Faculty Of Dentistry, Department Of Prosthetic Dentistry, Uşak, Turkey
4Ege Univesity Faculty Of Dentistry, Department Of Restorative Dentistry, Izmir, Turkey
5Dokuz Eylul University Faculty Of Engıneerıng, Department Of Metallurgıcal And Materıals Engıneerıng Materıal Scıences, Izmir Turkey

INTRODUCTION: To investigate the effects of the thermomechanical aging on microtensile bond strength and nanoleakage of different adhesive resin luting cements.
METHODS: Thirty human third molar teeth were cut under water cooling to obtain flat dentine surface. Then composite specimens were adhered onto prepared teeth with different adhesive resin cements. Samples were divided into five groups according to the luting cements used; 1-Variolink II-convantional etch-and-rinse resin cement, 2-Multilink-self-etch resin cement, 3-Panavia F2.0-self-etch resin cement, 4-RelyX U200-self-adhesive resin cement, 5-SuperBond C&B-conventional etc-and-rinse resin cement. Each resin cement group was separated into two subgroups as control and thermomechanical aging group. No thermomechanical aging was applied to the samples in the control group. Samples in thermomechanical aging group were subjected to 10.000 thermocycles at 5-55ºC and 50.000 loadingcycles using a loading force of 50 N. After samples were immersed in a solution consisting of 50% ammoniac silver nitrate for 24h, bond strength test was performed and samples were observed under FEI-SEM/EDX.
RESULTS: It was seen that microtensile bond strength and nanoleakage were not significantly affected by aging (p≥0,05), but a significant difference was found among the luting resin cements (p˂0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that the performance of resin luting cements used in this study was not affected by thermomechanical aging and concluded that the type of adhesive resin cement is effective on longevity of the restoration.

Keywords: Microtensile bond strength, thermocycle, mechanical loading, luting cements


Habibe Öztürk, Mehmet Sonugelen, Celal Artunç, Hüseyin Tezel, Atilla Kesercioğlu, Ali Aydın Göktaş. A Comparison Of The Performance Of Different Resin Luting Cements After Thermomechanical Aging. EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(3): 131-142

Sorumlu Yazar: Habibe Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar