Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Geri Dönüşüm Yöntemi ile Yeniden Kazanılan Braketlerde Braket Tutuculuğunun Araştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(2): 119-124

Geri Dönüşüm Yöntemi ile Yeniden Kazanılan Braketlerde Braket Tutuculuğunun Araştırılması

Özlem Seçkin, Aslıhan M. Ertan Erdinç, Banu Dinçer, Erdal Işıksal
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, İzmir

AMAÇ: Elektropolisaj yöntemi ile yeniden kazanılmış braketler ile yeni braketlerin çekme ve sıyırma kuvvetlerine karşı dirençlerinin karşılaştırılması ve klinikte uygulanabilirliğinin incelenmesidir.
YÖNTEMLER: Bu çalışmanın materyalini ortodontik tedavi amacıyla çekilmiş olan 80 adet alt ve üst premolar dişi oluşturdu.
Dişler iki gruba ayrıldı. Her gruptaki dişlerden 20’si çekme, diğer 20’si sıyırma testinde kullanıldı. Birinci grubu oluşturan 40 adet
dişin vestibül yüzeyine yeni braket, ikinci grubu oluşturan 40 adet dişin vestibül yüzeyine ise Esmadent cihazı kullanılarak elde
yeniden kazanılan braketler yapıştırıldı.
BULGULAR: Grup içi çekme ve sıyırma testlerinde elde edilen ortalama kuvvet değerlerinin karşılaştırılmasında yeni braket grubunda
(p<0,01) ve yeniden kazanılan braket grubunda (p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulundu. Çekme testinde gruplar arası
istatistiksel değerlendirmede yeni ve yeniden kazanılan braket grubunda p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı sonuç elde
edildi. Sıyırma testinde ise gruplar arasında yapılan değerlendirmede istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanılmadı.
SONUÇ: Yeni ve yeniden kazanılmış braketlerde sıyırma kuvvetine karşı direnç, çekme testine göre daha az bulundu. Yeniden
kazanılmış braketler profesyonel olarak, ekonomik ve ekolojik olarak yararlı olabilir, ancak yeniden kazanma yöntemlerinin etkileri
bilinmeli ve hasta bu konuda uyarılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yeniden kazanılmış braket, çekme kuvveti, sıyırma kuvveti


The Investigation of Bracket Bond Strength of the Recycled Brackets

Özlem Seçkin, Aslıhan M. Ertan Erdinç, Banu Dinçer, Erdal Işıksal
Ege University, School Of Dentistry, Department Of Orthodontics, İzmir

OBJECTIVE: The purpose of this study was to compare the bond strength of the new brackets and the recycled brackets gained with
electropolishing method against the tensile and shear forces, and also to analyze their applicability in the clinic.
METHODS: The material of this study was composed of 80 upper and lower premolars extracted for orthodontic
treatment. The teeth were divided into two groups. In each group 20 teeth were used for tensile strength test, and the other 20
were used for shear strength test. The new brackets were bonded on the vestibular faces of the 40 teeth in the first group and the
recycled brackets gained with Esmadent polisher were bonded on the vestibular faces of the other 40 teeth in the second group.
RESULTS: In the comparison of the mean force results of the intra-group tensile and shear tests were statistically important in the
new bracket group with p< 0.01, and in the recycled bracket group with p<0.05 values. In the evaluation of tensile test between the
new bracket group and the recycled bracket group, the result was statistically important with p<0.05 value. In considering the
results of the shear test, the difference between the groups was not statistically important.
CONCLUSION: The resistance against to shear force of the new and the recycled brackets were less than the tensile test. The
recyled brackets may be professionally economic and ecologically useful, but the effectiveness of the recycle methods must be
known and the patient must be warned about this.

Keywords: Bracket recycling, tensile force, shear force


Özlem Seçkin, Aslıhan M. Ertan Erdinç, Banu Dinçer, Erdal Işıksal. The Investigation of Bracket Bond Strength of the Recycled Brackets. EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(2): 119-124

Sorumlu Yazar: Aslıhan M. Ertan Erdinç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar