Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Yeni Bir Hemostatik Ajan Olan Mecsina Hemostopper® ‘ın Farklı Testlerle Sitotoksisitesinin Değerlendirilip, Gingival Fibroblast Proliferasyonuna Etkisinin Araştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(2): 105-110 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.73745  

Yeni Bir Hemostatik Ajan Olan Mecsina Hemostopper® ‘ın Farklı Testlerle Sitotoksisitesinin Değerlendirilip, Gingival Fibroblast Proliferasyonuna Etkisinin Araştırılması

Mehmet Kemal Tümer1, Mustafa Çiçek2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
2Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık alanında hali hazırda aktif olarak kullanılan anti-hemorajik ajanlar farklı etki mekanizmaları kullanarak kanamayı engelleyebilir. Bu çalışmada yeni nesil bir anti-hemorajik ajan olan “Mecsina Hemostopper®”ın etki mekanizmasının, XTT (2,3-Bis(2-metoksi4-nitro-5-sulfofenil)-2H-tetrazolyum) sitotoksisite analiz metodu ile fibroblast hücre proliferasyonu üzerine etkileri araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma için insan gingival fibroblast ölümsüz hücre hatları ticari olarak satın alındı. Her flaska her bir farklı doz grubu için 5000 hücre olacak şekilde 9 gruba (Mecsina Hemostopper 1/1, Mecsina Hemostopper 1/2, Mecsina Hemostopper 1/10, Mecsina Hemostopper 1/50, Mecsina Hemostopper 1/100, Mecsina Hemostopper 1/200, Mecsina Hemostopper 1/500, distile su uygulanan negative ve hiçbir sey uygulanmayan kontrol ) hücreler dağıtıldı. 24 saat inkübasyondan sonra her bir grup için XTT analiz yöntemi ile sitotoksisite değerleri ölçülmüştür.
BULGULAR: Mecsina Hemostopper’ın fibroblast hücresine olan etkilerinin doz grupları arasında anlamlı fark görülmüştür (p<0,03). %100 ve %50’ lik konsantrasyonlarda en fazla ölüm görülmüşken en fazla canlılık oranı %10’ luk ilaç uygulamasında görülmüştür. % 10' luk konsantrasyonun; %2, %1, %0,5 ve %0,2' lik konsantrasyondaki gruplar arasında önemli ölçüde fark bulunmuştur (p<0,001). %2, %1, %0,5 ve %0,2' lik konsantrasyonlarındaki ilaç uygulamalarında gruplar arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, yeni nesil kanama durdurucu olan mecsina hemostopper gingival fibroblast hücre hatlarında farklı konsantrasyonlarda farklı derecede sitotoksik değerleri olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mecsina Hemostopper, fibroblast, XTT, hemostatik ajan, kanama durducu


Analyses of Effect of New Hemostatic Agent Mecsina Hemostopper® on Gingival Fibroblast Proliferation and Evaluation of Cytotoxicity by Different Tests

Mehmet Kemal Tümer1, Mustafa Çiçek2
1Department of Oral And Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey
2Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Kahramanmaras Sütcü Imam University, Kahramanmaras, Turkey

INTRODUCTION: In this study, the effects of the mechanism of action of "Mecsina Hemostopper®", a new generation anti-hemorrhagic agent, on fibroblast cell proliferation was investigated by using XTT (2,3-Bis-(2-Methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium) cytotoxicity assay.
METHODS: The immortalized human gingival fibroblast cell lines were commercially purchased for the study. The cells, 5000 cells per flask for each different dose group, were distributed into the 9 groups (mecsina 1/1, 1/2, 1/10, 1/50, 1/100, 1/200, 1/500, distilled water-administered negative and control without any administration). After the incubation for 24 hours, the cytotoxicity values were measured by XTT analysis technique for each group.
RESULTS: There was a significant difference in the effects of Mecsina Hemostopper on fibroblast cells between the dose groups (p <0,03). The highest rate of survival was seen with 10% drug administration while the highest rate of mortality was seen at 100% and 50% concentrations. There was significant difference between the 2%, 1%, 0,5% and 0,2% concentration groups and 10% concentration (p <0,001). There was no statistically significant difference between the groups in drug administrations at the concentrations of 2%, 1%, 0,5% and 0,2% (p> 0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that Mecsina Hemostopper has different cytotoxic levels at different concentrations in the gingival fibroblast cell lines.

Keywords: Mecsina Hemostopper, fibroblast, XTT, hemostatic agent, bleeding stopper


Mehmet Kemal Tümer, Mustafa Çiçek. Analyses of Effect of New Hemostatic Agent Mecsina Hemostopper® on Gingival Fibroblast Proliferation and Evaluation of Cytotoxicity by Different Tests. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(2): 105-110

Sorumlu Yazar: Mehmet Kemal Tümer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar