Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Çocuklarda Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinin Dental Gelişim Üzerine Etkisinin İncelenmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(1): 27-31 | DOI: 10.5505/eudfd.2016.93276  

Çocuklarda Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinin Dental Gelişim Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Aysun Avşar1, Gül Seda Yücel1, Canan Albayrak2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı çocuklarda Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tedavisinin dental yaş üzerine etkisini sağlıklı çocuklarla karşılaştırarak incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pedodonti Anabilim Dalına tedavi amacıyla başvuran ALL tedavisi tamamlanmış yaş aralığı 4-14 olan 47 ALL hastası çalışma grubunu, aynı yaştaki ve cinsiyetteki 47 sağlıklı çocuk kontrol grubunu oluşturmuştur. Dental sebeplerle alınan panoromik radyografilar üzerinde Demirjian yöntemi kullanılarak dental yaş belirlenmiştir. Her radyografi iki değerlendirici tarafından incelenerek değerlendirme hatası minimalize edilmiştir. Gruplar arası farklılığı belirlemek için bağımsız T-testi uygulanmıştır. Sonuçların istatistiksel önemlilik düzeyi p < 0.05 olarak belirlenmiştir
BULGULAR: Panoramik radyografilerde Demirjian metoduyla dental yaş hesaplandığında, her iki grupta da cinsiyetler arasında dental ve kronolojik yaşın istatistiksel olarak farklı olmadığı belirlenmiştir. Kontrol grubuyla kıyaslandığında ALL tedavisi gören çocukların dental yaşının istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kemoterapiyle birlikte radyoterapi uygulanan grupta dental yaşın, sadece kemoterapi uygulanan gruba göre yüksek olduğu, ancak aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ALL tedavi uygulanan çocuklarda kemoterapi ve radyoterapi içeren tedavi protokolü dental yaş üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut Lenfoblastik Lösemi, dental yaş, kronolojik yaş


The Effect of Treatment of Acute Lymphoblastic Leukemia on Dental Maturity in Children

Aysun Avşar1, Gül Seda Yücel1, Canan Albayrak2
1Department of Pediatric Dentistry, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Department of Pediatrics, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study is to study the effect of Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) on dental age by comparing the same in healthy children.
METHODS: 47 ALL patients aged between 4-14 years and 47 healthy children of the same age and sex composed the study group. Dental age of the patients was determined by Demirjian method using panoramic radiographs taken for dental purposes. To minimize the error, each radiograph was evaluated by two dentists. To determine the difference between the groups independent T-test was done. Statistical significance level was chosen as p<0.05.
RESULTS: There was no statistically significant difference between genders in both groups in dental and chronological age, obtained from the panoramic radiographs using Demirjian method. Dental age of the children with ALL treatment was found to be statistically higher than that of the control group. For the group of patients who had both chemotherapy and radiotherapy, the dental age was observed to be higher when compared to the dental age of the group who had chemotherapy only, but the difference was found to be not statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is found that chemotherapy and radiotherapy treatments affected the dental age of children who had ALL treatment.

Keywords: Acute Lymphoblastic Leukemia, dental age, chronological age


Aysun Avşar, Gül Seda Yücel, Canan Albayrak. The Effect of Treatment of Acute Lymphoblastic Leukemia on Dental Maturity in Children. EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(1): 27-31

Sorumlu Yazar: Aysun Avşar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar