Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Farklı Yöntemlerle Üretilen Co-Cr Alt Yapıların, Porselen ile Bağlantısının Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(2): 111-117 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.94914  

Farklı Yöntemlerle Üretilen Co-Cr Alt Yapıların, Porselen ile Bağlantısının Değerlendirilmesi

Ebru Nur Işık, Akın Aladağ, Suna Toksavul
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada döküm, CAD/CAM milleme ve lazer sinter yöntemleriyle hazırlanan Co-Cr metal alt yapı materyallerinin, farklı marka porselenler ile olan bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 108 adet Co-Cr metal örnek döküm, CAD/CAM Milleme ve Lazer Sinter teknikleriyle üretildi. Metal örnek grupları üçe ayrılarak üzerlerine üç farklı porselen markası (Noritake Ex3, Ceramco3, Vita VMK Master) uygulandı (n: 12). 5-550C de 5000 termal siklus uygulanan örneklere, Universal test cihazında (Shimadzu, Japan) makaslama bağlanma dayanımı testi uygulandı. Elde edilen kopma bağlanma dayanım değerleri, parametrik olmayan faktöryel (ANOVA) ve Bonferroni istatistiksel analizleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Farklı metal üretim tekniklerinin bağlanma dayanımları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,0576). Farklı porselenlerin metal örneklerle yapmış oldukları bağlanma dayanımları arasındaki fark ise anlamlı bulundu (p=0,004). En yüksek bağlanma dayanımını oluşturan porselenin Vita VMK Master (39,00 MPa) olduğu, Ceramco porselenin bağlanma dayanım değeri 35,58 MPa ve en düşük bağlanma dayanımı değeri ise Noritake porselende (33,17 MPa) olduğu bulundu. Metal gruplarının, porselen markaları ile etkileşimleri arasında anlamlı fark bulunmadı (p=0,713).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu in-vitro çalışmada kullanılan seramik markaları ile farklı tekniklerle üretilmiş alt yapılar arasında oluşan metal-seramik bağlantısının klinik kullanım için yeterli düzeyde olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Döküm, CAD/CAM, Laser Sinter, Milleme, Bağlanma dayanımı


Evaluation of Porcelain Bond Strengths of Co-Cr Substructures Produced by Different Methods

Ebru Nur Işık, Akın Aladağ, Suna Toksavul
Department of Prosthodontics, Ege University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study is; compare the bonding strengths of Co-Cr infrastructure materials prepared with casting,milling and laser sintering(LS) production methods and porcelains with three different brands.
METHODS: 108 Co-Cr metal specimens were produced by casting,milling and LS techniques. The metal groups were divided 3 groups and three different porcelain brands (Noritake Ex3, Ceramco3, Vita VMK Master) were builded onto Co-Cr metal samples. 5000 thermal cycling at 5-55 °C applied to the samples and then shear bond strength test on a universal test machine (Shimadzu,Japan) applied. Ultimate shear bond strength (MPa) data were analyzed with non-parametric factorial (ANOVA) and Bonferroni statistical tests.
RESULTS: No significant difference was found between the bond strengths of different metal production techniques(p=0,0576). The difference between the bond strengths of porcelain and metal groups was significant(p: 0,004). The highest bond strength value is found in Vita (median)(39,00 MPa), the bond strength of Ceramco is 35,58 MPa and the lowest value is found in Noritake 33,17 Mpa. There was no significant difference between the interaction of the metal and the porcelain groups(p=0,713).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The metal-ceramic bonding strength between the ceramic brands used in this in-vitro study and the infrastructures produced with different techniques was found sufficient for clinical use.

Keywords: Casting, CAD/CAM, Laser Sintering, Milling, Shear Bonding


Ebru Nur Işık, Akın Aladağ, Suna Toksavul. Evaluation of Porcelain Bond Strengths of Co-Cr Substructures Produced by Different Methods. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(2): 111-117

Sorumlu Yazar: Ebru Nur Işık, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar