Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Mekanik Cilalama, Renklenme ve Profilaktik Cilalama Sonrası BDT/BDÜ Materyallerinin Renk Değişimi ve Translusensi Değerlerinin İncelenmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(1): 1-8 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.04127  

Mekanik Cilalama, Renklenme ve Profilaktik Cilalama Sonrası BDT/BDÜ Materyallerinin Renk Değişimi ve Translusensi Değerlerinin İncelenmesi

Bengisu Yıldırım1, Duygu Recen2
1Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Uşak
2İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, mekanik polisaj, kahve ile renklendirme ve profilaktik polisaj prosedürlerine tabi tutulduktan sonra bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli (BDT/BDÜ) bloklardan elde edilen örneklerin translusensi ve renk değişimini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Her iki bloktan (Cerasmart A2-HT; GC, Initial-LRF, A2-HT: GC) toplam 26 adet örnek (n= 13) elde edildi. Örneklerin renk değişimi ve translusensi değerleri mekanik cilalama, kahve ile renklendirme ve profilaktik cilalama prosedürlerine tabi tutulduktan sonra spektrofotometre ile ölçüldü. Veriler Shapiro-Wilk normallik testi ile analiz edildi. Translusensi ve renk değişim değerleri Friedman testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi. Translusensi ve renk değişimi açısından Cerasmart ve Initial-LRF arasındaki istatistiksel farkı belirlemek için ise Mann Whitney-U testi kullanıldı (α=.05).
BULGULAR: Cerasmart ilk ölçümde ve mekanik parlatma sonrası Initial-LRF’e göre istatiksel olarak anlamlı derecede daha translusent bulunmuştur (p<0.05). Her iki grupta kahve istatiksel olarak anlamlı derecede fazla renk değişimine neden olmuştur. Profilaktik cilama sonrasında ise istatiksel olarak anlamlı derecede renk değişimi olmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerasmart, kahvede Initial-LRF’e göre daha fazla renklenmiştir. Kahve her iki materyalin translusensi değerlerini düşürmüştür. Renklenen seramik materyallerinin profilaktik cilanlanması klinik uygulama için önerilebilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli tasarım, Seramikler, Diş protezini renklendirme, Dental Estetik, Spektrofotometri


Color Stability and Translucency of Two CAD-CAM Restorative Materials Subjected To Mechanical Polishing, Staining, and Prophylactic Paste Polishing Procedures

Bengisu Yıldırım1, Duygu Recen2
1Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Uşak University, Uşak, Turkey
2Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, İzmir Demokrasi University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the translucency and color change of two computer-aided design and computer-aided manufacturing (CAD/CAM) blocks after subjected to mechanic polishing, coffee staining, and prophylactic paste polishing procedures.
METHODS: 26 specimens (n=13) were obtained from each CAD/CAM block (Cerasmart A2-HT; GC, Initial-LRF, A2-HT: GC). Color change values were evaluated after subjected to mechanic polishing, coffee staining, and prophylactic polishing procedures. Data were analyzed by a Shapiro-Wilk normality test and the translucency and color change values were evaluated statistically with Friedman test. Mann Whitney-U test was used to determine the statistical significance between the Cerasmart and Initial-LRF in terms of translucency and color change (α=.05).
RESULTS: For baseline measurements and after mechanic polishing measurement, the mean translucency value of the Cerasmart was significantly higher than Initial-LRF (p<0.05). In Cerasmart and Initial-LRF groups, coffee storage significantly increased the color change value, polishing with a prophylactic paste significantly decreased the color change value (p<0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Cerasmart, showed higher discoloration rate in coffee than Initial-LRF, and the translucency values of both Cerasmart and Initial-LRF specimens stored in the coffee solution decreased. Also, polishing with a prophylactic paste can be recommended.

Keywords: Computer-aided design, Ceramics, Dental Prosthesis Coloring, Dental Esthetics, Spectrophotometry


Bengisu Yıldırım, Duygu Recen. Color Stability and Translucency of Two CAD-CAM Restorative Materials Subjected To Mechanical Polishing, Staining, and Prophylactic Paste Polishing Procedures. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Bengisu Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar