Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
İskeletsel Sınıf 3 Bireylerde Hyoid Kemiğinin Konumunun Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(1): 9-24 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.05658  

İskeletsel Sınıf 3 Bireylerde Hyoid Kemiğinin Konumunun Değerlendirilmesi

Beyza Karadede Ünal1, Seher Nazlı Candabakoğlu Ulusoy2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Klinisyen Ortodonti Uzmanı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, iskeletsel Sınıf 3 malpozisyona sahip olan bireylerde hyoid kemiğin pozisyonunu iskeletsel olarak Sınıf 1 malpozisyonuna sahip bireylerde hiyoid kemik pozisyonunu karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada İskelet Sınıf 1 ve Sınıf 3 malpozisyona sahip 90 bireyin lateral sefalometrik radyografilerinde ölçümler yapıldı. Radyografilerdeki işaretleme ve ölçümler için Vistadent OC programı kullanıldı. Çoklu grup karşılaştırmaları için tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Post-hoc ikili karşılaştırmalar için Tukey HSD testi kullanıldı.
BULGULAR: H-SN, H-FH, H-OD, HS, HA, HN, H-APW, H-PNS, H-Cd, C3-HS, H-C3-S ölçümlerinde istatistiksel düzeyde anlamlı fark bulundu. Sagital yönde normal ve retrognati grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark gözlendi ve en düşük değer retrognati grubunda saptandı. Hyoid kemiğinin gövdesi, retrognati grubundaki kızlarda proganati ve normal gruba göre daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sınıf 1 ve Sınıf 3 iskelet paternleri, hyoid kemiğin servikal vertebra ve çene ucuna olan mesafesini etkilemez. Retrognati grubundaki kızlarda hyoid kemik, prognati grubu ve normal gruba kıyasla vertikal yönde daha yukarıda konumlanmış ve ayrıca saat yönünün tersine dönüş hareketi saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hyoid Kemik, Maloklüzyon, Maksilla, Mandibula


Evaluation of Hyoid Bone Position in Skeletal Class 3 Individuals

Beyza Karadede Ünal1, Seher Nazlı Candabakoğlu Ulusoy2
1İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, İzmir, Turkey
2Specialist of Orthodontics, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the position of the hyoid bone in individuals with skeletal Class 3 malpositions of the hyoid bone in individuals with skeletal Class 1 position.
METHODS: We measured 90 individuals lateral cephalometric radiographs who have skeletal Class 1 and Class 3 malpositions. Markings and measurements of radiographs were performed using Vistadent OC software program. One-way analysis of variance (ANOVA) was used for multiple-group comparisons and Tukey HSD test was used for Post-hoc binary comparisons.
RESULTS: There was a statistically significant difference in the measurements of H-SN,H-FH,H-OD,HS,HA,HN,H-APW,H-PNS,H-Cd,C3-HS,H-C3-S. In the sagittal direction, a statistically significant difference was observed between the normal and retrognathie groups and the lowest value was in the retrognathie group. Hyoid bone body was found to be located higher in the girls of retrognathie group compared to the prognathie and normal group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Class 1 and Class 3 skeletal patterns do not affect the distance of the hyoid bone to the cervical column and the tip of the jaw. The hyoid bone is positioned higher in the vertical direction in the girls of retrognathie group compared to the prognathie group and the normal group and also, counterclockwise rotation was seen.

Keywords: Hyoid Bone, Malocclusion, Maxilla, Mandible


Beyza Karadede Ünal, Seher Nazlı Candabakoğlu Ulusoy. Evaluation of Hyoid Bone Position in Skeletal Class 3 Individuals. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(1): 9-24

Sorumlu Yazar: Beyza Karadede Ünal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar