Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Çürüğün tüm katmanları i̇le uzaklaştırılmasını takiben direkt ve i̇ndirekt pulpa kuafajı tedavisi: Ön çalışma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(2): 91-98 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.20053  

Çürüğün tüm katmanları i̇le uzaklaştırılmasını takiben direkt ve i̇ndirekt pulpa kuafajı tedavisi: Ön çalışma

Sinem Oğlakçıoğlu, Tijen Pamir
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bili Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada derin dentin çürüğü lezyonlu canlı dişlerde, çürüğün tüm katmanları ile uzaklaştırılmasını takiben uygulanan direkt ve indirek pulpa kuafajı tedavilerinin dişlerdeki canlılığın devamı ile ilgili klinik takip sonuçlarını sunmaktır. İkincil amaç, pulpa-dentin kompleksinin farklı tipteki pulpa kuafajı materyallerine ve restoratif maddelere olan yanıtını gözlemlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya derin dentin çürüğü lezyonu olan 50 daimi diş dahil edildi. Çürük tüm katmanları ile uzaklaştırıldıktan sonra, pulpanın açılıp açılmamasına bağlı olarak ya direkt pulpa yada indirekt pulpa kuafajı uygulandı. Tedaviler saf kalsiyum hidroksit, Dycal, çinko oksit öjenol, cam iyonomer siman, kompozit rezin ve amalgam gibi materyallerin farklı kombinasyonları ile gerçekleştirildi. Klinik ve radyografik değerlendirmeler 6. ayda yapıldı.
BULGULAR: Çürüğün tümüyle uzaklaştırmasını takiben dişlerin% 54’ünde pulpa açılımı gözlendi. Tedavi edilen dişlerden toplam dördünde (direkt pulp kuafajı 3, indirekt pulpa kuafajından 1 adet olmak üzere) klinik başarısızlık tespit edildi. Tüm başarısız dişler Dycal+kompozit rezin uygulanmış gruba aitti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pulpa açılımı meydana gelirse, tedavide başarısızlık olasılığı pulpada açılım olmayan gruba göre daha yüksek gözükmektedir. Ek olarak, saf kalsiyum hidroksit “Ca(OH)2 ” pulpa kuafajında ticari bir pat olan “Dycal” dan daha güvenilir gibi durmaktadır.

Anahtar Kelimeler: çürüğün tüm katmanları ile uzaklaştırılması, derin dentin çürüğü, direkt pulpa kuafajı, indirekt pulpa kuafajı, kalsiyum hidroksit


Direct and indirect pulp capping after complete caries removal: A preliminary study

Sinem Oğlakçıoğlu, Tijen Pamir
Department Of Restorative Dentistry,ege University School Of Dentistry, İzmir

INTRODUCTION: In this preliminary study, survival of vital teeth treated by direct and indirect pulp capping following the complete caries removal in deep dentin lesion was evaluated. The secondary objective was to observe the response of pulp dentin complex to different types of capping and restorative materials.
METHODS: 50 permanent teeth with deep dentin lesion were included to this study. After complete caries removal, different protocols were applied according to pulp exposure namely direct or indirect pulp capping. The teeth were treated with different combinations of pure calcium hydroxide, Dycal, zinc oxide eugenol, glass ionomer cement, composite resin, amalgam. Clinical and radiographical evaluations were performed at 6th month.
RESULTS: After complete caries removal, unintentional pulp exposure was observed in 54% of the teeth. Totaly 4 teeth from direct pulp-capping (n=3) and indirect pulp-capping (n=1) failed due to inflammation. All failed restorations belonged to Dycal+ composite resin groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: If pulp exposure occurred, possibility of failure would be higher compared to non-exposure group. Additionally, in the success of pulp-capping treatment, pure calcium hydroxide “Ca(OH)2 ” as pulp-capping material seems to be more reliable than factory product calcium hydroxide paste “Dycal”.

Keywords: complete caries removal, deep dentin caries, direct pulp capping, indirect pulp capping, calcium hydroxide


Sinem Oğlakçıoğlu, Tijen Pamir. Direct and indirect pulp capping after complete caries removal: A preliminary study. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(2): 91-98

Sorumlu Yazar: Sinem Oğlakçıoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar