Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Mandibular üçüncü molarların lingual kortikal kemik kalınlıklarının KIBT ile değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(2): 143-147 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.22599  

Mandibular üçüncü molarların lingual kortikal kemik kalınlıklarının KIBT ile değerlendirilmesi

Gökhan Özkan1, Umut Demetoğlu2
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D., Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D., Aydın, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, mandibular üçüncü molarların lingual kortikal kemik kalınlıklarını ölçmek ve bu kalınlığın diş pozisyonu ile ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gömülü üçüncü molar dişleri içeren 649 konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntüsü çalışmaya dahil edildi. Her bir dişin kron ve kök ucunun lingual yumuşak dokulara olan en yakın mesafesi ölçüldü. Gömülü dişler mezyoanguler, distoanguler, vertikal, horizontal ve bukkolingual pozisyonda gömülü olmak üzere gruplandırıldı. Dişler ayrıca yumuşak dokuya olan mesafelerine gore A, B ve C tipi olmak üzere gruplandırıldı.
BULGULAR: Altı yüz kırk dokuz dişten, 590’ı (%90,9) A tipi, 21’i (%3,2) B tipi ve 38’i (%5,9) C tipi ilişki gösterdi. Bu dişlerden 302’si mezyoanguler, 141’i distoanguler, 107’si horizontal, 86’sı vertikal, 13’ü bukkolingual pozisyonda gömülüydü. Dişlerin pozisyonları ve lingual yumuşak dokulara mesafeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mandibular üçüncü molarların lingual kemik kalınlıklarının çok ince olduğundan şüphelenilen, iki boyutlu görüntülemenin yetersiz kaldığı çok nadir vakada, üç boyutlu radyografik değerlendirme cerrahi işlemlerden önce komplikasyon riskini öngörmeyi sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Gömülü diş, KIBT, kortikal kalınlık, dişte yer değiştirme


Evaluation of lingual cortical bone thickness of the mandibular third molars using CBCT

Gökhan Özkan1, Umut Demetoğlu2
1Aydın Adnan Menderes University Faculty of Dentistry, Oral and Maxillofacial Radiology, Aydın, Turkey
2Aydın Adnan Menderes University Faculty of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study was to measure the lingual cortical bone thickness of the mandibular third molars, and to investigate its relationship with the tooth position.
METHODS: Cone beam computerized tomography images which contained a total of 649 impacted mandibular third molars were included in the study. The closest distance of the crown and root tip of each tooth to the lingual soft tissues was measured. The impacted teeth were grouped as mesioangular, distoangular, vertical, horizontal, and buccolingual impaction. The teeth were also grouped as type A, B, and C relation according to their distance to lingual soft tissues.
RESULTS: Of the total 649 teeth, 590 (90.9%) showed type A relation, 21 (3.2%) type B relation and 38 (5.9%) type C relation. Of these teeth, 302 were impacted in mesioangular, 141 in distoangular, 107 in horizontal, 86 in vertical, 13 in buccolingual position. No significant difference was found between the positions of the teeth and their distance to lingual soft tissues statistically.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Three dimensional radiographic evaluation may provide for predicting the complications before surgical procedures in very rare occasions in which the lingual bone thickness of mandibular third molars is suspected to be very thin that cannot be answered by 2D imaging.

Keywords: Wisdom tooth, CBCT, cortical thickness, tooth displacement


Gökhan Özkan, Umut Demetoğlu. Evaluation of lingual cortical bone thickness of the mandibular third molars using CBCT. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(2): 143-147

Sorumlu Yazar: Gökhan Özkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar