Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Osteoporoti̇k sıçanlarda hyaluroni̇k asi̇ti̇n denti̇n grefti̇yle korti̇kal kemi̇k defektleri̇nde kemi̇k i̇yi̇leşmesi̇ne etki̇si̇ni̇n değerlendi̇ri̇lmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(2): 121-129 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.28190  

Osteoporoti̇k sıçanlarda hyaluroni̇k asi̇ti̇n denti̇n grefti̇yle korti̇kal kemi̇k defektleri̇nde kemi̇k i̇yi̇leşmesi̇ne etki̇si̇ni̇n değerlendi̇ri̇lmesi

Uğur Mercan, Merve Çakır, Deniz Gökçe Meral
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, osteoporotik sıçanlarda kortikal kemik defektlerinde hyaluronik asit ve dentin greftinin kemik iyileşmesi üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 24 adet erişkin dişi sıçan kullanılmıştır. Sıçanlara bilateral ovarektomi yapılmış, altı hafta sonunda osteoporotik olarak kabul edilen sıçanlar, üç gruba ayrılmıştır. Grup D, Grup D-HA ve Grup C. Her hayvanın kalvarium’unda 5 mm çapında kritik boyutta bir defekt oluşturulmuştur. Defektler D grubunda; dentin grefti ile, D-HA grubunda; dentin grefti ve hyaluronik asit ile doldurulmuş, kontrol grubunda (C grubu) ise boş bırakılmıştır. Bütün hayvanlar 28. günde sakrifiye edilmiştir. Her defekt bölgesinde yeni kemik oluşumu; hematoksilen ve eozin, BMP2, TGFβ ve osteopontin seviyelerine göre hem histolojik hem de immünohistokimyasal olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Histolojik olarak grup D ve grup D-HA, grup C’den anlamlı olarak daha fazla yeni kemik oluşumu göstermiştir. İmmünhistokimyasal olarak; TGFβ ve osteopontin seviyeleri Grup D-HA’da anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. BMP2 seviyeleri D grubu ve D-HA grubu arasında anlamlı farklılık göstermemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dentin grefti ve hyaluronik asitle birlikte dentin greftinin osteoporotik kemiklerde yeni kemik oluşumunu hızlandırdığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: dentin grefti, hyaluronik asit, osteoporoz


Evaluation of the effect of hyaluronic acid on osteoporotic rat bone healing in cortical bone defects with dentin graft

Uğur Mercan, Merve Çakır, Deniz Gökçe Meral
Istanbul Okan University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effect of hyaluronic acid and dentin graft on bone healing of criticalsized cortical osteoporotic bone defects.
METHODS: 24 adult female Wistar rats underwent bilateral ovariectomy. Six weeks later, when the animals were osteoporotic, the rats were divided into three groups: Group D (dentin grafted), Group D-HA (dentin grafted with hyaluronic acid) and Group C (control). A 5-mm diameter critical-size defect was created in the calvarium of each animal. In Group D; the defect was filled by dentin graft, in group D-HA; the defect was filled by dentin graft and hyaluronic acid, in group C; the control group was left empty. All animals were euthanized at 28th day. New bone formation at each defect site was evaluated both histologically and immunohistochemically according to hematoxylin and eosin, BMP2, TGFβ, and osteopontin levels.
RESULTS: Histologically, group D and group D-HA exhibited significantly more new bone formation than group C. Immunohistochemically; The TGFβ and osteopontin levels were significantly higher in Group D-HA. The BMP2 levels did not differ significantly between the groups D and group D-HA.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Dentin graft combined with hyaluronic acid enhances bone regeneration in critical-size calvarial defects in osteoporotic rats.

Keywords: dentin graft, hyaluronic acid, osteoporosis


Uğur Mercan, Merve Çakır, Deniz Gökçe Meral. Evaluation of the effect of hyaluronic acid on osteoporotic rat bone healing in cortical bone defects with dentin graft. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(2): 121-129

Sorumlu Yazar: Merve Çakır, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar