Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Farklı iskeletsel malokluzyona sahip adolesan bireylerde yumuşak doku kalınlıklarının değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(2): 113-120 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.89421  

Farklı iskeletsel malokluzyona sahip adolesan bireylerde yumuşak doku kalınlıklarının değerlendirilmesi

Aylin Paşaoğlu Bozkurt1, Yağmur Lena Sezici2, Servet Doğan3
1Beykent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Serbest Ortodontist, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı, farklı malokluzyonlara sahip bireylerde yüze ait yumuşak doku kalınlık ölçümlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. Yöntem: Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalı’na tedavi olmak amacıyla başvurmuş, normodiverjant büyüme paternine sahip 120 bireyin (60 erkek; yaş ortalaması 14,4±1,2 yıl, 60 kadın; yaş ortalaması 15,04±0,8 yıl) lateral sefalometrik röntgenleri kullanılmıştır. Röntgenler, sagittal malokluzyon tipine göre üç gruba ayrılmıştır: Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III. Referans düzlemi Arnett ve McLaughlin tarafından tanımlandığı şekilde belirlenmiş ve Dolphin Imaging 11.5 Software Programı kullanılarak 16 çizgisel ölçüm yapılmıştır. İstatistiksel değerlendirme için, one-way ANOVA, gruplar arası farklılıkları belirlemek amacıyla ise Bonferonni post hoc testi uygulanmıştır.
Bulgular: Tüm kalınlık ölçümleri erkeklerde kadınlardan daha yüksek bulunmuştur. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar, hem kadınlar hem de erkeklerde, alt dudak uzunluğu, alt dudak çene ucu arası mesafe ve mandibular keser çene ucu arası mesafe ölçümlerinde görülmüştür. Alt dudak uzunluğu ve mandibular keser dişin çeneye olan mesafesi Sınıf III grubunda en yüksek bulunmuştur.
Sonuç: Alt dudak uzunluğu, alt dudak ve mandibular keser dişin çene ucuna olan mesafeleri her iki cinsiyet için de malokluzyon gruplarına göre farklılık göstermektedir. Yumuşak doku kalınlıkları profili ve estetiği etkilediğinden, iskeletsel malokluzyonlar arasındaki bu farklılıklar hem planlama sırasında hem de tedavi döneminde dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yumuşak doku kalınlıkları, İskeletsel malokluzyon, Sefalometri.


Assessment of the facial soft tissue thickness in adolescent patients with different skeletal malocclusions

Aylin Paşaoğlu Bozkurt1, Yağmur Lena Sezici2, Servet Doğan3
1Beykent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Serbest Ortodontist, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Objectives: To evaluate and compare the facial soft tissue thickness values of patients with different types of malocclusion.
Methods: The study sample consisted of lateral cephalometric radiographs of 120 adolescent patients (60 men; mean age 14.4±1.2 years, 60 women; mean age 15.04±0.8 years) with normodivergent growth pattern, divided into three groups according to the sagittal malocclusions: Class I, Class II, and Class III. The reference line was identified according to definitions by Arnett and McLaughlin, and 16 linear measurements were analyzed by using Dolphin Imaging 11.5 Software Program. For statistical evaluation, one-way ANOVA and Bonferonni post hoc test were used.
Results: All facial soft tissue thickness measurements were found to be greater for men. Statistically significant differences among the groups were found in both women and men at the following measurements: lower lip length, lower lip to chin and mandibular incisor to chin. The lower lip length and mandibular incisor to chin was the greatest in Class III group.
Conclusion: Soft tissue thickness differences among skeletal malocclusions were observed at the lower lip length, lower lip to chin and mandibular incisor to chin measurements for both genders. The differences among skeletal malocclusions should be taken into consideration both during planning and the treatment period.

Keywords: Soft tissue thickness, Skeletal malocclusions, Cephalometrics.


Aylin Paşaoğlu Bozkurt, Yağmur Lena Sezici, Servet Doğan. Assessment of the facial soft tissue thickness in adolescent patients with different skeletal malocclusions. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(2): 113-120

Sorumlu Yazar: Yağmur Lena Sezici, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar