e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Odontojen Kistik Lezyonlarla İlişkili Derin Gömülü Mandibular Yirmi Yaş Dişlerine Cerrahi Yaklaşım: Retrospektif Değerlendirme [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 187-194 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.13007

Odontojen Kistik Lezyonlarla İlişkili Derin Gömülü Mandibular Yirmi Yaş Dişlerine Cerrahi Yaklaşım: Retrospektif Değerlendirme

Meltem Özden Yüce, Gözde Işık, Birant Şimşek, Selman Arslan, Tayfun Günbay
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gömülü yirmi yaş dişi çekimleri, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi pratiğinde sıklıkla lokal anestezi altında gerçekleştirilen güvenli cerrahi işlemlerdir. Operasyon sırasında ve/veya sonrasında meydana gelebilecek olan komplikasyonların görülme sıklığı odontojen kistik lezyonla ilişkili olan derin gömülü mandibular yirmi yaş dişi çekimlerinde artmaktadır.Bu çalışmanın amacı; 2017-2019 yılları arasında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ameliyathanesinde farklı cerrahi teknikler kullanılarak opere edilen odontojenik kistik lezyonla ilişkili derin gömülü yirmi yaş dişlerinin, operasyon sonrası komplikasyon oranlarının geriye dönük değerlendirilmesinin yapılarak önleyici tedavi tekniklerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada; 2017-2019 yılları arasında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’na başvuran,odontojen kistik lezyonla ilişkili gömülü yirmi yaş dişine çekim endikasyonu konulmuş toplam 42 hastada, farklı cerrahi teknikler kullanılarak uygulanan operasyonların sonuçları değerlendirildi. Kontrol seanslarında hastaların klinik ve radyolojik bulguları kaydedildi. Ayrıca; bireylerin yaş ve cinsiyet dağılımları, odontojen kistik lezyonun tipi, tedavi şekli ve meydana gelen komplikasyonlar değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışmada, toplam 42 hastanın odontojenik kistik lezyon ile ilşkili gömülü mandibular yirmi yaş dişine yönelik cerrahi işlem yapılmıştır. Hastaların %73,80’inde kitlenin eksizyonunu takiben gömülü diş total olarak çıkarılmıştır. Hastaların %9,52 sinde kitlenin eksiyonunu takiben diş total olarak çıkarılmış ve profilaktik olarak osteosentez plağı uygulanmıştır. Hastaların %16,66 sında kitlenin eksizyonunu takiben dişin kronu separe edilerek çıkarılmış; kök bölümü mandibular kanal ile yakın ilişkisi nedeniyle bırakılmıştır. Hastaların %92,8 ‘inde patolojik kitlenin biyopsi sonucu dentigeröz kist olarak raporlanmıştır
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada, patolojik kitlenin eksizyonunu takiben sadece total ekstraksiyon uygulanan hastaların %11,90’ında geçici n.alveolaris inferior parestezisi; %4,76’sında geç dönem çene kırığı meydana gelmiştir. Operasyon öncesi hastanın doğru görüntüleme tekniklerinin kullanılması ile doğru değerlendirilmesi ve yüksek risk grubunda bulunan hastaların tespit edilerek, uygun tedavi planlaması yapılması komplikasyon riskini azaltmak için önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Derin gömülü mandibular yirmi yaş dişi, iatrojenik çene kırığı, komplikasyon

Management Of Odontogenic Cystic Lesion Associated Deeply Impacted Mandibular Third Molars: A Retrospective Study

Meltem Özden Yüce, Gözde Işık, Birant Şimşek, Selman Arslan, Tayfun Günbay
Department of Oral Surgery,ege University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Operative extraction of impacted mandibular third molars is a safe surgical procedure that is often performed under local anesthesia in oral surgery department. The rate of the severe complications increases when the tooth is deeply impacted and it is associated with odontogenic cystic lesion.The aim of the present study is to assess the complication rate of surgical extraction of odontogenic cystic lesion associated deeply impacted thir molars performed with different surgical techniques in oral and maxillofacial surgery clinic between 2017-2019 and explain the preventive techniques.
METHODS: In this study; the results of surgical extraction of 42 odontogenic cystic lesion associated deeply impacted thir molars that were treated in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery of Ege University Faculty of Dentistry were evaluated. Clinical and radiological findings of the patients were recorded during the control sessions. Also; age and gender distribution of patients, the type of the odontogenic cystic lesion,the type of the surgical technique and the complication rates were evaluated
RESULTS: In this study, a total of 42 patients were operated with odontogenic cystic lesion associated deeply impacted mandibular third molars.73,80 % of the third molars participating in the study were extracted totally after the excision of the cystic lesion. 9,52 % of the third molars were extracted totally after the excision of the cystic lesion and prophylactic plate was applied.16,66 % of the third molars were operated with coronectomy technique after the excision of the cystic lesion. In 92.8% of the patients, biopsy of the pathological mass was reported as dentigerous cyst.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, 11,90 % of the patients showed paresthesia of n.alveolaris inferior and in 4,76 % patients late mandibular fracture evaluated after the extraction of deeply impacted third molars which were extracted totally after the excision of the cystic lesion. Before the surgery, patients should be evaluated correctly by using accurate imaging techniques and the patients in high risk group should be identified and appropriate treatment planning should be made.

Keywords: Deeply impacted mandibular third molar, iatrogenic mandibular fracture, complication

Meltem Özden Yüce, Gözde Işık, Birant Şimşek, Selman Arslan, Tayfun Günbay. Management Of Odontogenic Cystic Lesion Associated Deeply Impacted Mandibular Third Molars: A Retrospective Study. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 187-194

Sorumlu Yazar: Meltem Özden Yüce, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale