e-ISSN 1302-7476
Alveol Kret Yüksekliği ve Maksiller Sinüs Mukozası: Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Değerlendirmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 179-186 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.01033

Alveol Kret Yüksekliği ve Maksiller Sinüs Mukozası: Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Değerlendirmesi

Oğuzhan Demirel1, Aslıhan Akbulut2
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
2İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Dental implantların uygulanabilmesi için birincil gereklilik yeterli kemik miktarıdır. Maksiller posterior bölgede alveolar kretin atrofisi maksiller sinüs augmentasyonunu gerekli kılabilir. Sinüs augmentasyonu sırasında maksiller sinüs anatomisine ve patolojilerine bağlı olarak komplikasyonlar gözlenebilir. Bu çalışmanın amacı alveolar kret yüksekliği (AKY) ve maksiller sinüs mukozal değişiklikleri (SMD) arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, implant planlaması amacıyla konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüsü alınmış 60 hasta dahil edildi. KIBT görüntüleri üzerinde ölçüm yapılacak kesitleri belirlemek amacıyla panoramik rekonstrüksiyonlar yapıldı ve crosssectional kesitler üzerinde AKY ölçüldü. Maksiller sinüs mukozasındaki herhangi bir değişiklik kaydedildi.
BULGULAR: Değerlendirilen 60 hastanın % 63.3’ ünde SMD gözlendi. AKY değerleri, SMD olmayan ve olan hastalarda sırasıyla; birinci premolar için 16.78 ve 17.39 mm., ikinci premolar için 8.92 ve 7.83 mm., birinci molar için 7.07 ve 5.37 mm., ikinci molar için 10.05 ve 8.5 mm. olarak ölçüldü. Birinci molar bölgesinde ortalama AKY değerleri SMD olan hastalarda daha düşük bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Molar bölgede ortalama alveolar kret yüksekliği ile sinüs mukozal değişiklikleri arasında ilişki vardır. Maksiller sinüs mukozasında değişimler izlenen hastaların molar bölgede ortalama kret yükseklikleri, mukozal değişiklik olmayan hastalardan daha düşüktür. Molar bölgede sinüs augmentasyonu işleminde maksiller sinüs mukozası dikkat gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, maksiller sinüs mukozası, alveol kret yüksekliği, Sinüs lift

Alveolar Crest Height and Maxillary Sinus Mucosa: Cone Beam Computed Tomography Evaluation

Oğuzhan Demirel1, Aslıhan Akbulut2
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
2İstanbul Medipol University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology

INTRODUCTION: For dental implant placement, primary requirement is adequate bone. Alveolar crest atrophy in maxillar posterior area may necessitate sinus augmentation. During sinus augmentation, complications may be seen due to anatomy and pathologies of the maxillary sinus. The purpose of this study is to evaluate the relationship between alveolar crest height (ACH) and maxillary sinus mucosal changes (SMC).
METHODS: Study included sixty maxillary posterior edentulous patients who had undergone cone beam computed tomography (CBCT) evaluation for implant planning. On CBCT images panoramic reconstructions were made to define the measurement sections and on cross-sectional images ACHs were measured. Any visible change in maxillary sinus mucosa were recorded.
RESULTS: Of the evaluated 60 patients, 63.3% showed SMCs. ACHs were, 16.78 and 17.39 mm for first premolar, 8.92 and 7.83 mm for second premolar, 7.07 mm and 5.37 mm for first molar and 10.05 mm and 8.5 mm for second molar areas in patients without and with SMCs, respectively. Average ACHs were lower in patients with SMCs in molar area (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is a correlation between alveolar crest height of the molar area and sinus mucosal change existence. Average alveolar crest height in the molar area is lower in patients with mucosal changes, compared to patients without mucosal changes. Sinus augmentation in the molar area requires attention for maxillary sinus mucosa.

Keywords: Cone beam computed tomography, maxillary sinus mucosa, alveolar crest height, sinus lift procedure

Oğuzhan Demirel, Aslıhan Akbulut. Alveolar Crest Height and Maxillary Sinus Mucosa: Cone Beam Computed Tomography Evaluation. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 179-186

Sorumlu Yazar: Oğuzhan Demirel, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale