e-ISSN 1302-7476
Trombosit konsantrelerinin yumuşak doku iyileşmesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 1-10 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.04468

Trombosit konsantrelerinin yumuşak doku iyileşmesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma

Gözde Işık1, Meltem Özden Yüce1, Semiha Özgül2, Sevtap Günbay1, Tayfun Günbay1
1Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu retrospektif çalışmanın amacı, lökosit ve trombositten zengin fibrin (L-TZF) ile konsantre büyüme faktörünün (KBF) yumuşak doku iyileşmesi üzerine etkisini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, cerrahi işlemlerinde L-TZF ve KBF kullanılan 120 hastanın verileri incelenmiştir. Hastalar, yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu (YKR), diş çekimi (DÇ) ve yumuşak doku cerrahileri (YDC) olmak üzere üç çalışma grubuna ayrılmıştır. Her bir grup, kullanılan trombosit konsantresi, yara kenarlarında açılma ve enflamasyon yönünden değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Toplamda 104 hasta değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma gruplarında, yara kenarlarında açılma ve enflamasyon bulguları düşük oranda gözlenmiştir ve L-TZF ile KBF kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Çalışma gruplarında yara kenarlarında açılma değerlendirildiğinde, DÇ grubundaki değişim, her iki trombosit konsantresi için istatistiksel olarak anlamlıdır (L-TZF: x2 (2)= 12; p=0,002; KBF: x2 (2)= 6; p=0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, KBF fibrin materyalinin yumuşak doku iyileşmesi üzerinde L-TZF kadar etkili olduğu gözlenmiştir. Cerrahi işlemi gerçekleştiren hekimin deneyimi ve hastanın ağız hijyeni konusunda yeterliliği klinik sonuçları etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle, farklı trombosit konsantrelerinin yumuşak doku iyileşmesi üzerine etkisini değerlendirecek kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Yumuşak doku iyileşmesi, lökosit ve trombositten zengin fibrin, konsantre büyüme faktörü

Effect of the platelet concentrations on soft tissue healing: Retrospective study

Gözde Işık1, Meltem Özden Yüce1, Semiha Özgül2, Sevtap Günbay1, Tayfun Günbay1
1Department of Oral Surgery, Ege University, İzmir, Turkey
2Department of Biostatistics and Medical Informatics, Ege University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this retrospective study is to compare the effect of leukocyte and platelet rich fibrin (L-PRF) and concentrated growth factor (CGF) on soft tissue healing.
METHODS: This retrospective study was conducted 120 patients who treated L-PRF and CGF. Patients were divided into three study groups: guided bone regeneration (GBR), tooth extraction (TE), and soft tissue surgery (STS). Each group was evaluated in terms of using platelet concentrate, soft tissue dehiscence and inflammation.
RESULTS: A total of 104 patients were evaluated in this study. soft tissue dehiscences and inflammation have found lower by using L-PRF and CGF and there was no statistically significant difference between the platelet concentrations. The change of soft tissue healing in the tooth extraction group was statistically significant for L-PRF and CGF (L- PRF: x2 (2)= 12; p=0,002; CGF: x2 (2)= 6; p=0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study results showed that the CGF fibrin material has similar effect as L-TZF on soft tissue healing. The experience of the physician on surgical procedure and the oral hygiene of patients are the effective factors for the clinical outcomes. Thus, further case-control studies are needed to observe the effect of different platelet concentrations on soft tissue healing.

Keywords: Soft tissue healing, leukocyte and platelet rich fibrin, concentrated growth factor

Gözde Işık, Meltem Özden Yüce, Semiha Özgül, Sevtap Günbay, Tayfun Günbay. Effect of the platelet concentrations on soft tissue healing: Retrospective study. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 1-10

Sorumlu Yazar: Gözde Işık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale