e-ISSN 1302-7476
Kalsiyum Hidroksit İçerikli Medikamentlerin Radyopasite Miktarının Görüntü Analizi ile Belirlenmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 93-99 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.12599

Kalsiyum Hidroksit İçerikli Medikamentlerin Radyopasite Miktarının Görüntü Analizi ile Belirlenmesi

Ekim Onur Orhan1, Özgür Irmak2, Fidan Babayeva1, Eren Orhan1, Seher Aktaş1
1Eskişehir Osmangazi Ünversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Eskişehir Türkiye
2Yakın Doğu Ünversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, TRNC Mersin 10, Lefkoşa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu makalenin amacı, kalsiyum hidroksit içerikli kanal içi medikamentlerin radyoopasitesini güncel görüntü analiz yöntemleriyle karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada üç farklı ticari kalsiyum hidroksit medikamenti kullanıldı. Radyografik görüntü verileri Uluslararası Standardizasyon Örgütü #6876: 2012 yönergelerine göre elde edildi. Her bir numune için analiz edilecek bölge belirlendi. X-ışını görüntü verilerinin ortalama (± SD) gri değerleri bir görüntü analiz yazılımı ile ölçüldü. Numunelerin ortalama gri değerleri ile step-wedge için belirlenen gri değerler bir kalibrasyon eğrisi oluşturularak mmAl değerlerine dönüştürüldü. Veriler tek yönlü varyans analizi ve ardından Tukey’in çoklu karşılaştırma testi ile analiz edildi.
BULGULAR: Tüm medikamentlerin ortalama radyoopasite değerlerinde anlamlı farklılık oluştu (p<0,05). Ortalama radyoopasite değerleri şu şekilde sıralandı: TempCanal (4,94±0,31mmAl) > ProCalR (2,63±0,05mmAl) > Kontrol (2,19±0,11mmAl).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Radyoopak kalsiyum hidroksit içerikli medikamentlerin radyoopasite değerleri arasında yüksek farklılık ortaya çıkmıştır. Medikamentler 2,19 ila 4,94 mm alüminyum eşdeğerinde radyoopasite göstermiş olmasına rağmen, yalnızca TempCanal uluslararası standart olan 3 mm alüminyum eşdeğerinin üzerinde değerler kaydetmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalsiyum hidroksit, görüntü analizi, kanal içi medikament, radyopasite, X-ışını

Quantification of Radiopacity of Calcium Hydroxide-Based Medications Using Image Analysis

Ekim Onur Orhan1, Özgür Irmak2, Fidan Babayeva1, Eren Orhan1, Seher Aktaş1
1Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey.
2Yakın Doğu Ünversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, TRNC Mersin 10, Lefkoşa

INTRODUCTION: The aim of this paper is to investigate the radiopacity of calcium hydroxide-based medications via means of contemporary image analyzing methods.
METHODS: Three commercial calcium hydroxide-based medications were used. Radiographic image data was obtained according to the International Organization for Standardization #6876(2012) specifications. Region of interest was determined for each specimen. Mean (±SD) grey values of the X-ray image data was measured with an image analyzing software. The calibration curve was created by curve-plotting software and the mean grey-values were matched versus Al values (mm Al). Data were analyzed with one-way ANOVA followed by Tukey’s multiple comparison test.
RESULTS: The radiopacity values of all medications are significantly different (p<0.05). The rank of the radiopacity values: TempCanal (4.94±0.31mmAl) > ProCalR (2.63±0.05mmAl) > Control (2.19±0.11mmAl).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a high difference in the radiopacity values of the radiopaque calcium hydroxide-based medicaments. Although the medicaments showed radiopacity of 2.19 to 4.94 mm aluminum equivalent, only TempCanal had values above the international standards as 3 mm aluminum equivalent.

Keywords: Calcium hydroxide, image analysis, intracanal medication, radiopacity, X-ray

Ekim Onur Orhan, Özgür Irmak, Fidan Babayeva, Eren Orhan, Seher Aktaş. Quantification of Radiopacity of Calcium Hydroxide-Based Medications Using Image Analysis. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 93-99

Sorumlu Yazar: Ekim Onur Orhan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale