e-ISSN 1302-7476
Gömülü Mandibular 3. Azı Dişlerin Çekiminden Sonra; Çekim Soketine Trombositten Zengin Fibrin Uygulanmasının Ağrı, Ödem ve Trismus Üzerine Etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(1): 1-8 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.23008

Gömülü Mandibular 3. Azı Dişlerin Çekiminden Sonra; Çekim Soketine Trombositten Zengin Fibrin Uygulanmasının Ağrı, Ödem ve Trismus Üzerine Etkisi

Sancar Şimşek1, İlker Özeç2
1İdealdent Diş Poliklinikleri, Mersin
2Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, gömülü yirmi yaş dişlerinin çekimi yapıldıktan sonra cerrahi bölgelere trombositten zengin fibrin (TZF) uygulanan hastalarda postoperatif ağrı, şişlik ve trismus değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 16-30 yaş arasındaki 40 hasta (23 erkek, 17 kadın) değerlendirildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Kontrol grubunda (20 hasta), soket serum ile yıkandı ve deney grubunda soket PRF ile dolduruldu. Hastalar cerrahi işlemden sonra 1, 3 ve 7 günlerde değerlendirildi. Postoperatif ağrı VAS skalası (0-100) kullanılarak değerlendirildi, yüz şişmesi yatay ve dikey cetveller kullanılarak ölçüldü ve trismus, maksimum ağız açma kabiliyetini postoperatif 1, 3 ve 7. günlerde kaydederek değerlendirildi.
BULGULAR: Kontrol ve deney grupları ağrı açısından anlamlı farklılık gösterdi, ancak diğer iki parametre açısından farklılık bulunamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PRF kullanımı ağrı için gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi, ancak ödem ve trismus için farklılık bulunamadı.

Anahtar Kelimeler: Trombositten Zengin Fibrin (TZF), Gömülü üçüncü molar, diş, ağrı, ödem, trismus

Effects Of Platelet-Rich Fibrin on Pain, Edema, and Trismus After Surgical Extraction of Impacted Mandibular Third Molars

Sancar Şimşek1, İlker Özeç2
1İdealdent Dental Cli̇ni̇cs, Mersi̇n, Turkey
2Cumhuri̇yet Unıversıty Faculty Of Dentıstry, Department Of Maxillofacıal Surgery, Si̇vas, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to evaluate the post-operative pain, facial swelling and trismus with or without applying PRF(Platelet-Rich fibrin) to the region of attraction after the withdrawal of the impacted third molars.
METHODS: Forty patients(23 male,17 female) ranging from 16-30 years age who provide the inclusion criteria were selected on this study. Patients were divided into two main groups. In the control group (20 patients), irrigated the socket by saline and in the experiment group socket filled with PRF. Patients were reclaimed 1. 3. 7. days after surgery. Post-operatively pain were evaluated with VAS(0-100), facial swelling evaluated with horizontal and vertical guide and trismus degree evaluated with maximum mouth opening quantity. These variants were also evaluated on postoperative 1. 3. 7 days.
RESULTS: Evaluations showed definite differences between the control group(without PRF) and the experiment group(PRF) in pain parameter, but no statistically significant difference was found between the other two parameters.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Using of PRF showed statistically significant diferrence between groups for pain, but not for edema and trismus.

Keywords: Platelet-Rich fibrin (PRF), impacted third molar, pain, edema, trismus

Sancar Şimşek, İlker Özeç. Effects Of Platelet-Rich Fibrin on Pain, Edema, and Trismus After Surgical Extraction of Impacted Mandibular Third Molars. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Sancar Şimşek, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale