e-ISSN 1302-7476
İmplant Üstü Protezlerde Kullanılan Ölçü Maddelerinin Fizikokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 201-208 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.24008

İmplant Üstü Protezlerde Kullanılan Ölçü Maddelerinin Fizikokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Makbule Heval Şahan1, Rahime Tüzünsoy Aktaş1, Niler Özdemir Akkuş2
1Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi AD, İzmir
2Okan Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi AD,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı implant destekli protezlerin yapımı sırasında kullanılan farklı ölçü materyallerinin fizikokimyasal özelliklerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 7 farklı ölçü materyali kullanılmıştır. Üretici firmaların önerileri doğrultusunda Shark-fin testi, yüzey netliği değerlendirmesi ve Shore A durometer cihazı ile sertlik değerlerinin ölçümü için ayrı ayrı 10’ar adet test örneği hazırlandı. Elde edilen veriler tek yönlü ANOVA ile istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: İmplant üstü protez yapımında kullanılan ölçü maddelerinin yüzey netlikleri karşılaştırıldığında ölçü maddeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Shark Fin test aletinin kullanıldığı akışkanlık testine göre polivinil siloksan ölçü maddesinin akışkanlığının en fazla olduğu görüldü. Sertlik testinin sonuçlarına göre 0 ve 24 saatlik ölçümleri polieter ölçü maddesinde en yüksek değer elde edilirken 72 saatlik ölçümlerde en yüksek değer polivinil siloksan ölçü maddesinde elde edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İmplant üstü protez yapımı için çalışmada kullanılan ölçü maddeleri klinik olarak kabul edilebilir sonuçlar vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Yüzey netliği, shark fin testi, sertlik, ölçü maddeler

Evaluation of Physcochemical Properties of Impression Materials Used for Implant Supported Prosthetic Restoration

Makbule Heval Şahan1, Rahime Tüzünsoy Aktaş1, Niler Özdemir Akkuş2
1Ege Universtiy Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics, Izmir
2Okan Universtiy Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this in-vitro research is to make a comparative evaluation of the physicochemical properties of different impression materials used for implant-supported restorations.
METHODS: 7 different impression materials were used in this study. 10 specimens were prepared separately using the Shark-Fin test device, surface detail reproduction device and shore A durometer device according to the manufacturers' instructions. The obtained data were analyzed by using one-way ANOVA test.
RESULTS: The differences between surface details of the groups were found insignificiant. The fluidity value of polyvinylsiloxane impression material was found highest value according to Shark-fin test. The hardness values of polyether impression material at 0, 24th hours found highest where the highest hardness value at 72nd hour was measured for polyvinylsiloxane impression material according to Shore A durometer tests.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The impression materials used in this study for implant supported prosthesis were found clinically acceptable results.

Keywords: Surface detail, shark fin test, hardness, impression material

Makbule Heval Şahan, Rahime Tüzünsoy Aktaş, Niler Özdemir Akkuş. Evaluation of Physcochemical Properties of Impression Materials Used for Implant Supported Prosthetic Restoration. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 201-208

Sorumlu Yazar: Makbule Heval Şahan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale