e-ISSN 1302-7476
İmmatür Daimi Dişlerin Trombositten Zengin Fibrin İle Tedavisi: Üç Olgu Serisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 151-158 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.24993

İmmatür Daimi Dişlerin Trombositten Zengin Fibrin İle Tedavisi: Üç Olgu Serisi

Handan Çelik1, Neda Mojarrab2, Nazan Ersin2
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Giriş ve Amaç: Çocuklarda immatür daimi dişlerde travmatik yaralanmalar ve derin çürükler nedeniyle vitalite kayıplarına ve kök gelişiminin durmasına sıkılıkla rastlanmaktadır. Bu üç olgu sunumunun amacı, trombositten zengin fibrin (PRF) kullanılarak açık apeksli premolar ve iki adet santral kesici dişe uygulanan rejeneratif endodontik tedavinin 4 ve 3 yıllık klinik ve radyolojik takiplerinin sunulmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Her 3 olguda sınırlı mekanik enstrümantasyon, bol irrigasyon ve kalsiyum hidroksit ile kanal içi dezenfeksiyon yapıldı. Final randevuda, kanal içine doğru kanama indüklendi. Kanalın koronal 1/3 seviyesine kadar ulaşan kan pıhtısının üzerine hastaların kendilerinden alınan kan satrifüj yapılarak PRF elde edildi ve pluggerla kanala yerleştirildi.
BULGULAR: 24 aylık kontrollerde kök çevrelerinde bulunan lezyonların tamamen iyileştiği, dentin duvarında kalınlaşma sağlandığı ve kök boyunda uzama olduğu belirlendi.48. aylık kontrollerinde her üç olgunun da kök boylarının uzadığı ve apekslerinin kapandığı gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen sonuçlara göre; nekrotik immatür dişlerin PRF kullanılarak yapılan rejeneratif endodontik tedavilerinin, dentin duvarında kalınlaşma ve kök boyunda uzama sağlaması nedeniyle immatür daimi dişlerde apeksifikasyon tedavisi ve diğer endodontik tedavi yöntemlerine alternatif olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rejeneratif endodonti, iskele, trombositten zengin fibrin, apeksin kapanması, apeksifikasyon

Treatment of Immature Permanent Teeth With Platelet-Rich Fibrin: A Series of Three Cases

Handan Çelik1, Neda Mojarrab2, Nazan Ersin2
1İzmir Demokracy University, Faculty Of Dentistry, Department Of Pediatric Dentistry, İzmir Turkey
2Ege University, Faculty Of Dentistry, Department Of Pediatric Dentistry, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Introduction: The loss of vitality and cessation of root development in immature permanent teeth are frequently encountered in children due to traumatic injuries and deep caries. In this three series case study, we aimed to present the clinical and radiological follow-ups after 3 and 4 years following regenerative endodontic therapy of an open apex premolar and two central incisors using platelet-rich fibrin.

METHODS: In all the three cases, the intracanal disinfection was performed with limited mechanical instrumentation, abundant irrigation, and calcium hydroxide. At the final appointment, intracanal bleeding was induced. PRF which was obtained by centrifuging the blood withdrawn from the patients, was placed with plugger into the blood clot that reached up to the coronal 1/3rd level of the canal
RESULTS: In the 24-month controls, the lesions around the roots were completely healed, the dentin walls were thickened, and the root lengths were elongated. In the 48-month controls of the other two cases, the roots development were continued and their apexes were closed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results postulated that regenerative endodontic treatment of necrotic immature teeth using PRF is a viable alternative to the apexification treatment and other endodontic treatment methods of immature permanent teeth in achieving thickened dentin walls and elongated root lengths.

Keywords: Regenerative endodontics, scaffold, platelet-rich fibrin, apex closure, apexification

Handan Çelik, Neda Mojarrab, Nazan Ersin. Treatment of Immature Permanent Teeth With Platelet-Rich Fibrin: A Series of Three Cases. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 151-158

Sorumlu Yazar: Handan Çelik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale