ISSN 1302-7476
Ağartılmış Mineye Rezin Bağlanma Dayanımında Sarı Kantaron Ekstraktının Antioksidan Etkisi: Bir in vitro Çalışma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(2): 71-78 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.27147

Ağartılmış Mineye Rezin Bağlanma Dayanımında Sarı Kantaron Ekstraktının Antioksidan Etkisi: Bir in vitro Çalışma

Nasibe Aycan Yılmaz1, Rukiye Yavaşer2, Arife Alev Karagözler2
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Aydın, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sarı kantaron (Hypericum perforatum L.) ekstraktından hazırlanan ve ağartılmış mineye uygulanan farklı antioksidan protokollerinin mine-rezin bağlanma dayanımına etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 200 adet sığır kesici mine örneği, rastgele 8 gruba ayrıldı (n=25): NK (Negatif kontrol)=Ağartma Yok, PK (Pozitif kontrol)=Ağartma+Hemen Restorasyon, ER=Ağartma+Ertelenmiş Restorasyon, 10SA15=Ağartma+%10’luk Sodyum Askorbat-15 dk, 5SK15=Ağartma+%5’lik Sarı Kantaron-15 dk, 5SK30=Ağartma+%5’lik Sarı Kantaron-30 dk, 10SK15=Ağartma+%10’luk Sarı Kantaron-15 dk, 10SK30=Ağartma+%10’luk Sarı Kantaron-30 dk. NK haricindeki tüm gruplar, %16’lık karbamid peroksit kullanılarak ağartıldı (6 saat/günX7). Kompozit restorasyonlar, NK grubuna direkt olarak, PK grubuna ağartmadan hemen sonra, ER grubuna ağartmadan 15 gün sonra, diğer gruplara ise ilgili antioksidan solüsyonları uygulandıktan sonra yapıldı. Makaslama bağlanma dayanımı (MBD) analizi, kafa hızı 0,5 mm/dk olarak ayarlanan test cihazında gerçekleştirildi. Veriler megapascal (MPa) cinsinden kaydedildi. İstatistiksel analiz, tek yönlü ANOVA ve post-hoc Tukey HSD testleri kullanılarak 0,05 güven aralığında yapıldı.
BULGULAR: Ortalama(±SS) MBD değerleri (MPa) şu şekildedir: NK=22,99(±1,36)a, PK=10,63(±0,95)b, ER=19,89(±1,86)c, 10SA15=18,56(±1,47)d, 5SK15=14,43(±1,40)e, 5SK30=15,14(±1,17)e, 10SK15=17,16(±1,44)f, 10SK30=18,31(±1,50)df. Aynı üst simgeyi taşıyan ortalamalar arasında istatistiksel farklılık bulunmamaktadır (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sarı kantaron ekstraktından hazırlanan 10SK30 protokolü, sodyum askorbattan hazırlanan 10SA15 protokolüne benzer düzeyde (p>0,05) antioksidan etkinlik göstererek ağartma sonrasında azalan mine-rezin MBD’ı arttırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, diş ağartma, karbamid peroksit, makaslama bağlanma dayanımı

The Antioxidant Effect of Hypericum perforatum L. on Resin Bond Strength to Bleached Enamel: An in vitro Study

Nasibe Aycan Yılmaz1, Rukiye Yavaşer2, Arife Alev Karagözler2
1Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Aydin Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
2Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences, Aydin Adnan Menderes University, Aydin, Turkey

INTRODUCTION: To investigate the influence of different antioxidant protocols derived from Hypericum perforatum L. on bleached enamel-resin bond strength.
METHODS: Two hundred bovine incisor enamel samples were allocated randomly to 8 groups (n=25): NK (Negative control)=No Bleaching, PK (Positive control)=Bleaching+Immediate Restoration, ER=Bleaching+Delayed Restoration, 10SA15=Bleaching+10% Sodium Ascorbate-15 min, 5SK15=Bleaching+5% Hypericum Perforatum-15 min, 5SK30=Bleaching+5% Hypericum perforatum-30 min, 10SK15=Bleaching+10% Hypericum perforatum-15 min, 10SK30=Bleaching+10% Hypericum perforatum-30 min. All groups except NK were bleached with %16 carbamide peroxide (6 h/dayX7). Composite restorations were performed immediately in the NK, immediately after bleaching in the PK, 15 days after bleaching in the ER, and immediately after the application of relevant antioxidant solutions in the other groups. Shear bond strength (SBS) analyses were performed at a crosshead speed of 0.5 mm/min. SBS data, recorded as megapascal (MPa), were analyzed with one-way ANOVA and post-hoc Tukey HSD tests at 0.05 significance level.
RESULTS: Mean(±SD) SBS values (MPa) were as follows: NK=22.99(±1.36)a, PK=10.63(±0.95)b, ER=19.89(±1.86)c, 10SA15=18.56(±1.47)d, 5SK15=14.43(±1.40)e, 5SK30=15.14(±1.17)e, 10SK15=17.16(±1.44)f, 10SK30=18.31(±1.50)df. Means with same superscripts were not statistically different (p>0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hypericum perforatum-derived 10HP30 protocol exhibited an antioxidant efficacy that was statistically similar (p>0,05) to sodium ascorbate-derived 10SA15 protocol in terms of improving the compromised resin SBS to bleached enamel.

Keywords: Antioxidant, tooth bleaching, carbamide peroxide, shear bond strength

Nasibe Aycan Yılmaz, Rukiye Yavaşer, Arife Alev Karagözler. The Antioxidant Effect of Hypericum perforatum L. on Resin Bond Strength to Bleached Enamel: An in vitro Study. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(2): 71-78

Sorumlu Yazar: Nasibe Aycan Yılmaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale