e-ISSN 1302-7476
Bir Grup Tıp Doktorunun Ağız-Diş Sağlığı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 183-190 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.27879

Bir Grup Tıp Doktorunun Ağız-Diş Sağlığı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

İmren Erbul1, İpek Arslan2, Sema Aydınoğlu2
1Özel Klinik, İstanbul
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Rize

GİRİŞ ve AMAÇ: Acil tıp ve çocuk hastalıkları servisleri ile aile sağlığı merkezleri’nde görev yapmakta olan doktorların ağız-diş sağlığı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma kapsamında veriler, toplam 85 hekime yüz yüze uygulanan anket yöntemiyle elde edildi. Anket formu demografik bilgiler, ağız-diş sağlığı ile ilgili tutum ve davranışlar ile ağız sağlığı konusundaki bilgiyi ölçen soruları içeren üç bölümden oluşturuldu. Tanımlayıcı istatistiksel analiz ve ki-kare testi kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmaya katılan doktorların %90.6’sının daha önce ağız-diş sağlığına yönelik bilgi almadığı ve %80’inin ağız-diş sağlığı konusundaki bilgilerini yeterli görmediği saptandı. Süt dişlerindeki çürüklerin tedavi edilmesi gerektiğini düşünen hekimler (p=0.01) ve çocuklarda ağız ve diş temizliğine doğumdan itibaren başlaması gerektiğini düşünen hekimler (p=0.045) ile uzmanlık dalları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki gözlendi. Ayrıca avülse dişin bulunması gerektiğini düşünen hekimler ile uzmanlık dalları arasındaki ilişkinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görüldü (p=0.002).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ağız-diş sağlığı konusunda önemli role sahip olan hekimlerin tıp eğitimi müfredatlarına ağız ve diş sağlığı konularına yer verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağız-diş sağlığı, bilgi, davranış, doktor, tutum

Evaluation of Oral-Dental Health Knowledge, Attitudes and Behaviours of a Group of Medical Doctors

İmren Erbul1, İpek Arslan2, Sema Aydınoğlu2
1Private Clinic, Istanbul
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Rize

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the oral-dental health knowledge, attitudes and behaviors of the doctors working in the emergency medicine, pediatric services and family health centers.
METHODS: The data were obtained through a face-to-face questionnaire applied to 85 doctors. The questionnaire form was composed of three sections including demographic information, questions measuring attitudes and behaviours related to oral-dental health, and information about oral health. Descriptive statistical analysis and Chi-Square test were used.
RESULTS: It was determined that 90.6% of the doctors who participated in this study did not receive information about oral-dental health before and 80% did not consider their knowledge about oral-dental health sufficient. A statistically significant relationship was observed between the doctors who thought that caries in the decidious teeth should be treated (p=0.01) and doctors who thought that children should start dental cleaning from birth (p=0.045) and their specialties. In addition, the relationship between doctors who thought that an avulsed tooth should be found and their specialties was found to be statistically significant (p=0.002).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is thought that it would be beneficial to include the oral-dental health issues in the medical education curriculum of the doctors who play an important role in oral and dental health.

Keywords: Oral-dental health, knowledge, behaviour, doctor, attitude

İmren Erbul, İpek Arslan, Sema Aydınoğlu. Evaluation of Oral-Dental Health Knowledge, Attitudes and Behaviours of a Group of Medical Doctors. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 183-190

Sorumlu Yazar: Sema Aydınoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale