e-ISSN 1302-7476
Universal adezivlerin çürükten etkilenmiş dentine mikro-makaslama bağlanma dayanımı; self-etch veya etch-and-rinse strateji? [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 131-137 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.30164

Universal adezivlerin çürükten etkilenmiş dentine mikro-makaslama bağlanma dayanımı; self-etch veya etch-and-rinse strateji?

Nazire Nurdan Çakır Kılınç1, Sezer Demirbuga2, Ebru Nur Uçar3, Hatice Büyükbaş3, Melek Hilal Kaplan4
1Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Kayseri
3Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kayseri
4Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Nevşehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, üç universal adezivin self-etch ve etch&rinse olarak kullanılarak çürükten etkilenmiş dentine mikro-makaslama bağlanma dayanımını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 180 adet kompozit silindir (her grupta n=20), self-etch ve etch&rinse olarak uygulanan üç universal adeziv, [All Bond Universal (ABU), Futura Bond Universal (FU), (Single Bond Universal (SBU).] ve üç geleneksel adeziv [Clearfil Tri-S Bond (TSB), Clearfil SE Bond (CSE), Single Bond 2 (SB2).] kullanılarak çürükten etkilenmiş dentine (Her bir dişte 2 adet rezin kompozit silindirik örnek olmak üzere toplam 90 insan alt çene azı dişi kullanıldı.) yapıştırıldı. Universal bir test cihazı kullanarak 5000 siklus termal döngü sonrasında örneklerin bağlanma dayanımını değerlendirmek için çapraz kafa hızı 0,5 mm/dk' da mikro-makaslama bağlanma dayanım testi uygulandı. Kopma yüzeyleri SEM altında incelendi. Veriler Two-way ANOVA ve Tukey's Post-hoc testleri kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Asitle pürüzlendirme, FU’ nun bağlanma dayanımını önemli ölçüde artırırken (p=0.003), SBU’ nun bağlanma dayanımını önemli ölçüde azalttı (p=0.002) ve ABU’ nun bağlanma dayanımını değiştirmedi (p=1.00).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Universal adezivlerin çürükten etkilenmiş dentin üzerindeki asitle pürüzlendirme ve asitle pürüzlendirme olmadan bağlanma dayanımı, hangi universal adeziv sistemin kullanıldığına bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Çürükten etkilenmiş dentin, mikro makaslama bağlanma dayanımı, rezin kompozit, universal adeziv

Micro-shear bond strength of universal adhesives to caries-affected dentin; self-etch or etch-and-rinse strategy?

Nazire Nurdan Çakır Kılınç1, Sezer Demirbuga2, Ebru Nur Uçar3, Hatice Büyükbaş3, Melek Hilal Kaplan4
1Nuh Naci Yazgan University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Kayseri, Turkey
3Nimet Bayraktar Oral and Dental Health Center, Kayseri, Turkey
4Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Nevşehir, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to investigate the micro-shear bond strength of caries-affected dentin, using three universal adhesives either the self-etch or etch-and-rinse strategy.
METHODS: A total of 180 resin composite cylinders (n=20 in each group) were bonded to caries-affected dentin tissue (A total of 90 carious human mandibular molar teeth were used, with 2 resin composite cylindrical samples on each tooth) using three universal adhesives [All Bond Universal (ABU), Futura Bond Universal (FU), (Single Bond Universal (SBU).] with, or without, acid etching and three conventional adhesives [Clearfil Tri-S Bond (TSB), Clearfil SE Bond (CSE), Single Bond 2 (SB2).]. After 5000 thermo-cycling rounds, a universal test device micro-shear bond strength test was realized at a crosshead speed of 0.5 mm/min to evaluate the bond strength of samples the debonding surfaces were assessed under the SEM. Two-way ANOVA and Tukey's Post-hoc tests were used to analyse the data.
RESULTS: While acid etching increased the bond strength of FU significantly (p=0.003), it decreased the bond strength of SBU significantly (p=0.002) and did not change the bond strength of ABU (p=1.00).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The bond strength of universal adhesives on caries-affected dentin with, and without, acid etching depends on which universal adhesive system was used.

Keywords: Caries-affected dentin, micro-shear bond strength, resin composite, universal adhesive

Nazire Nurdan Çakır Kılınç, Sezer Demirbuga, Ebru Nur Uçar, Hatice Büyükbaş, Melek Hilal Kaplan. Micro-shear bond strength of universal adhesives to caries-affected dentin; self-etch or etch-and-rinse strategy?. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 131-137

Sorumlu Yazar: Nazire Nurdan Çakır Kılınç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale