ISSN 1302-7476
Sabit Ortodontik Tedavi Gören Çocukların Oral Mukozalarının İncelenmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(2): 95-101 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.31932

Sabit Ortodontik Tedavi Gören Çocukların Oral Mukozalarının İncelenmesi

Emre Köse1, Yazgı Ay Ünüvar2
1Aydın Adnan Menderes Universitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Aydın
2Aydın Adnan Menderes Universitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı sabit ortodontik tedavi gören çocuklardaki oral mukozal lezyonların yerini, sıklığını ve oral hijyen durumunu, maloklüzyonu olan ve ortodontik tedavi görmeyen sağlıklı çocuklar ile karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız sabit ortodontik tedavi gören 140 (80 kız ve 60 erkek) çocuk hasta ve maloklüzyonu olan ve ortodontik tedavi görmeyen 100 (50 kız ve 50 erkek) çocuk olmak üzere toplam 240 çocuktan oluşmaktadır. Çalışmada, oral mukozal lezyonlarının görülme sıklığı, tipi ve yeri tespit edildi. Hastaların oral hijyen durumunu belirlemek için gingival indeks ve plak indeksi kullanıldı.
BULGULAR: Sabit ortodontik tedavi gören hastalar ile kontrol grubu arasında oral mukozal lezyonlarının görülme sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.744). Fakat tedavi gören bireylerde oral mukozal lezyonlara daha sık rastlanılmıştır. Çalışma grubunda en sık rastlanan oral mukozal lezyon keratoz iken, bunu kontüzyon, eritem ve ülser izlemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Travmaya bağlı olarak sabit ortodontik tedavi gören çocuklarda daha fazla oral mukozal lezyon gözlenmektedir. Ağız hijyeninin iyi tutulması ve ortodontik apareylerin travma oluşturmasının engellenmesi, inflamasyonu azaltarak oral mukoza lezyonlarının oluşmasını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Oral mukozal lezyon, gingival indeks, sabit ortodontik tedavi, çocuk

Examination of Oral Mucosa of Children of Under Fixed Orthodontic Treatment

Emre Köse1, Yazgı Ay Ünüvar2
1Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Aydın
2Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Aydın

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the location, frequency, and oral hygiene status of oral mucosal lesions in children with fixed orthodontic treatment with healthy children with malocclusion and not receiving orthodontic treatment.
METHODS: Our study consisted of a total of 240 patients, 140 (80 girls and 60 boys) children who received fixed orthodontic treatment and 100 (50 girls and 50 boys) children with malocclusion and without orthodontic treatment. The incidence, type and location of oral mucosal lesions have been determined. The gingival index and plaque index were used to determine the oral hygiene status of the patients.
RESULTS: No statistically significant difference was found between the patients receiving fixed orthodontic treatment and the control group in terms of the incidence of oral mucosal lesions (p=0.744). However, oral mucosal lesions were more common in individuals treated. The most common oral mucosal lesion in the study group was keratosis, followed by contusion, erythema and ulcer.
DISCUSSION AND CONCLUSION: More oral mucosal lesions are observed in children who receive constant orthodontic treatment due to trauma. Maintaining good oral hygiene and preventing orthodontic appliances from causing trauma can reduce inflammation and reduce the occurrence of oral mucosal lesions.

Keywords: Oral mucosal lesion, gingival index, fixed orthodontic treatment, child

Emre Köse, Yazgı Ay Ünüvar. Examination of Oral Mucosa of Children of Under Fixed Orthodontic Treatment. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(2): 95-101

Sorumlu Yazar: Emre Köse, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale