e-ISSN 1302-7476
Bir Diş Hekimliği Fakültesinde Farklı Görevlerde Çalışan Kişilerin Covid-19 Pandemisi Hakkındaki Bilgi ve Davranışları [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(1): 25-35 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.34713

Bir Diş Hekimliği Fakültesinde Farklı Görevlerde Çalışan Kişilerin Covid-19 Pandemisi Hakkındaki Bilgi ve Davranışları

Pınar Serdar Eymirli1, Aysima Darıcı1, Sevilay Karahan2, Melek Dilek Turgut1
1Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Diş hekimliği kliniklerinde görev alan çalışanlar Covid-19 enfeksiyonu açısından risk altındadır. Ancak, diş hekimleri dışında kliniklerde çalışanların Covid-19 hakkında bilgi ve davranışlarını yansıtan çalışma mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı, bir diş hekimliği fakültesinde enfeksiyon açısından risk altındaki çalışanların ve öğrencilerin Covid-19 enfeksiyonu hakkındaki bilgi ve davranışlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Diş hekimliği ve meslek yüksek okulu öğrencileri, uzmanlık öğrencileri, öğretim elemanları, yardımcı personel ve temizlik görevlilerine e-posta aracılığıyla 3 bölüm ve toplam 30 sorudan oluşan anket gönderilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programına girilerek istatistiksel analizleri yapılmıştır.
BULGULAR: Anketi cevaplayan 208 katılımcının büyük kısmı (%95,7) Covid-19 hakkında bilgiyi internetten edindiğini bildirmiştir. Covid-19’dan korunma hakkındaki bilgi düzeyinin yetersiz olduğunu düşünenler tüm katılımcıların %1,9’unu oluşturmaktadır. Aerosollü işlemlerden önce hastaya ağzını çalkalaması için önerilen %1 hidrojen peroksit ve %0,2 povidon iyot içeren gargaraların kullanımının gerekliliğini en çok bildiren meslek grupları öğretim üyeleri (sırasıyla %83,9-%44,6) ve uzmanlık öğrencileridir (sırasıyla %86,5-%32,4).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Covid-19 enfeksiyonu için uzun dönem takipleri yapılmış aşı veya ilaç olmayışı, aşılamanın hızla ilerleyemeyişi ve artan vakalar sebebiyle korunma önlemleri ve kişisel koruyucu ekipmanlar önemini halen korumaktadır. Covid-19 ile mücadelenin devam ettiği bu günlerde sadece diş hekimleri için değil hastalarla ilgilenen tüm öğrenci ve çalışanların enfeksiyondan korunma hakkındaki bilgi düzeyini ölçen çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Diş hekimliği uygulamaları, Enfeksiyon kontrolü, Bilgi, Davranış

Knowledge and Attitude Regarding Covid-19 Pandemic of the staff of a Faculty of Dentistry

Pınar Serdar Eymirli1, Aysima Darıcı1, Sevilay Karahan2, Melek Dilek Turgut1
1Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Ankara, Turkey
2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Staff working in the dental clinics are under risk for Covid-19 infection. However, there has been lack of information of the dental staff other than the dentists regarding knowledge, attitude-behaviors about Covid-19. This study aimed to assess knowledge and behavior of the students and the dental staff who are under risk for infection in a faculty.
METHODS: The questionnaire consisting 3 parts and 25 questions was sent to the faculty of dentistry and vocational school students, residents, academic staff, dental clinical assistants and cleaning staff. The data were analyzed statistically by using the SPSS program.
RESULTS: Most of 208 participants (95,7%) reported that they obtained information about Covid-19 from the internet. Those who think that the level of knowledge about protection is insufficient constitutes 1.9% of all participants. The mouthwashes, 1%hydrogen-peroxide and 0.2%povidone-iodine, recommended before aerosol-generating procedures, were mostly reported by the academic staff (83.9%-44.6%, respectively) and the residents (86.5%-32.4%, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Prevention and personal protective equipment still maintain their importance due to the slow progress of vaccination and the increasing number of cases. As the fight against Covid-19 continues, more studies are needed to evaluate the level of knowledge about the prevention involving not only the dentists but also the students and the dental staff.

Keywords: Covid-19, Dentistry practice, Infection control, Knowledge, Attitude

Pınar Serdar Eymirli, Aysima Darıcı, Sevilay Karahan, Melek Dilek Turgut. Knowledge and Attitude Regarding Covid-19 Pandemic of the staff of a Faculty of Dentistry. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(1): 25-35

Sorumlu Yazar: Pınar Serdar Eymirli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale