e-ISSN 1302-7476
Mezuniyet Öncesi Öğrencilerin Çene Cerrahisindeki Özgüvenleri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(3): 134-139 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.35693

Mezuniyet Öncesi Öğrencilerin Çene Cerrahisindeki Özgüvenleri

Dilek Menziletoğlu, Bozkurt Kubilay Işık
Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi AD

GİRİŞ ve AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencilerinin çene cerrahisi ile ilgili kendilerine olan özgüvenlerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Öğrencilerin çene cerrrahisi ile özgüvenlerini değerlendirmek için bir anket hazırlandı. Anketin ilk kısmı katılımcıların demografik özelliklerini içermekteydi. İkinci kısımda ise çene cerrahisi eğitimi ve anatomi ile ilgili sorulardan oluşan likert tip skala kullanıldı. Mann-Whitney U ve Fisher exact testi uygulandı.
BULGULAR: Altmış beş öğrenci bu çalışmaya dahil edildi. 13 öğrenci çene cerrahisinin diş hekimliğinde en zor branşı olduğunu ve 64 öğrencide fakülteden aldıkları cerrahi eğitiminden memnun olduğunu bildirdiler. Bunun yanında, çalışmamızda erkek öğrencilerle kadın öğrenciler arasında anterior veya molar dişlerin çekiminde özgüven seviyeleri açısından fark yoktu. 36 öğrenci klinikte çene cerrahisi ile ilgili anatomi bilgisine güvendiklerini ifade ettiler. Ancak sadece 25 öğrenci oral kavitede görülen malign lezyonların teşhisinde kendilerine güvendiklerini bildirmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin klinik tecrübeleri arttıkça kendilerine güvenleri de artmaktadır. Çene cerrahisi ders müfredatında, öğrencilerin kendilerini yetersiz hissettikleri konular daha fazla vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Oral cerrahi, diş hekimliği öğrencisi, özgüven

Undergraduate students’ self-assessed confidence in oral surgery

Dilek Menziletoğlu, Bozkurt Kubilay Işık
Department of Oral anad Maxillofacial Surgery, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this survey was to evaluate self-confidence of the final year students in oral surgery at Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry.
METHODS: A survey was prepared to assess the students’ self-confidence in oral surgery. The first section included the participants’ demographic values. In the second section; Likert-type scale was used in questions about oral surgery education and anatomy. The Mann-Whitney-U test and Fisher exact test were used to evaluate the results.
RESULTS: Sixty five students were included in the study. Thirtheen students thought that oral surgery was the most difficult field in dentistry. 64 students reported that they were satisfied with their surgical education received from the faculty. There was no difference between male and female students in terms of anterior or molar teeth extraction in terms of self-confidence levels. 36 students expressed that they trusted their anatomical knowledge. However, only 25 students reported that they trusted themselves to diagnose the malign lesions seen in the oral cavity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As clinical experience of the students increases, self-confidence increases. There are lots of subjects in which the students reported a lack of confidence that warrants greater emphasis in the oral surgery curriculum

Keywords: Oral surgery, dental student, self-confidence

Dilek Menziletoğlu, Bozkurt Kubilay Işık. Undergraduate students’ self-assessed confidence in oral surgery. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(3): 134-139

Sorumlu Yazar: Dilek Menziletoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale