e-ISSN 1302-7476
Okul öncesi çocuklarda erken çocukluk çağı çürüklerine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 215-221 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.36024

Okul öncesi çocuklarda erken çocukluk çağı çürüklerine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Kesitsel Çalışma

Gülçin Bulut1, Hakan Bulut2
1İzmir Eğitim Diş Hastanesi, Pedodonti Kliniği, İzmir
2Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, erken çocukluk çağı çürüklerinin (EÇÇ) şiddetinin ve sıklığının değerlendirilerek sosyoekonomik şartlar, eğitim ve yaşam alışkanlıkları parametreleri ile ilişkisinin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma İzmir Eğitim Diş Hastanesi Çocuk Diş Kliniğine muayene için başvuran yaşları 3-5 arasında olan 251 çocuk üzerinde yürütüldü. Hastaların ağız içi muayeneleri yapılarak çürük durumu Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre tespit edildi. Anne-baba ve çocuklara ait demografik bilgiler, çocukların beslenme ve ağız hijyeni alışkanlıklarına ait veriler anket formlarına kaydedildi. İstatistiksel değerlendirme Ki Kare, Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak yapıldı. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: EÇÇ sıklığı %90 (226/251), Şiddetli-EÇÇ (Ş-EÇÇ) sıklığı %61 (153/251), dmft ve dmfs indeksi değerleri ise sırasıyla 5,65±3,83 ve 9,37±7,21 olarak bulundu. EÇÇ ve Ş-EÇÇ varlığı; cinsiyet (p=0,460), ailenin eğitim seviyesi (p=0,200) ve gelir seviyesi (p=0,761) ile değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı değilken, 1-2 yaşına kadar geceleri beslenen çocuklarda (p<0,001), günde 3 kereden fazla şekerli gıda tüketimi yapan çocuklarda (p<0,001), dişlerini fırçalamayan çocuklarda (p<0,001) ve ebeveyn yardımı almadan dişlerini fırçalayan çocuklarda (p<0,001) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ailelerin ağız sağlığı/hijyen konusunda eğitilmesi ve çocuklarına yardımcı olmaları için motive edilmeleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diş çürükleri, biberon beslenmesi, ağız sağlığı, süt dentisyon

Evaluation of factors affecting early childhood caries in preschool children: A cross-sectional study in a Dental Hospital

Gülçin Bulut1, Hakan Bulut2
1Clinic of Pediatric Dentistry, Izmir Training Dental Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Orthodontics, Ege University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the severity and frequency of early childhood caries (ECC) and to determine its relationship with socioeconomic, educational and life habits factors.
METHODS: This study was conducted on 251 children aged 3-5 years who applied to Dental Hospital for examination. Caries status
was determined by WHO criteria. Demographic data of the parents and children, data on feeding and oral hygiene habits of the
children were recorded in questionnaire forms. Chi-square, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests were used for statistical
analysis. Statistical significance was set p<0.05.
RESULTS: The frequency of ECC was 90% (226/251), Severe-ECC (S-ECC) frequency was 61% (153/251), dmft and dmfs index values were 5.65±3.83 and 9.37±7.21, respectively. The presence of ECC and S-ECC was not significant when evaluated in terms of gender(p=0.460), educational level(p=0.200) and income level(p=0.761); but was statistically higher significant in children who were fed up at night until 1-2 years of age(p<0.001), children who consumed sugar foods for more than 3 times a day(p<0.001), children who did not brush their teeth(p<0.001) and children who brushed their teeth without parental supervision(p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is suggested that parents should be educated on oral health and motivated to supervise their children.

Keywords: Dental caries, bottle feeding, oral health, primary dentition

Gülçin Bulut, Hakan Bulut. Evaluation of factors affecting early childhood caries in preschool children: A cross-sectional study in a Dental Hospital. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 215-221

Sorumlu Yazar: Gülçin Bulut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale