e-ISSN 1302-7476
Halitozis: Güncel Sınıflama, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 227-237 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.37929

Halitozis: Güncel Sınıflama, Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Nezaket Ezgi Özer, Betül İlhan
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

Halitozis, bireylerin ekspirasyon havasında mevcut olan ağız içi veya ağız dışı faktörler ile ilişkili nahoş kokuyu ifade etmektedir. Günümüzde bireylerin ideal hayat tarzları ve kişisel görünümlerine verdikleri önemin giderek artması nedeniyle, ağız kokusu önemli bir stres ve rahatsızlık kaynağı haline gelmiştir. Sosyal ve psikolojik olumsuz etkilerin yanı sıra, halitozis vücuttaki ciddi bir sistemik hastalığın habercisi de olabilmektedir. Halitozis ile ilişkili mevcut sınıflandırmaların standardize olmaması ve farklı ağız kokusu tiplerini net şekilde tanımlamaması nedeniyle yakın geçmişte yeni bir sınıflandırma sistemi önerilmiştir. Bu makalenin amacı, toplumun büyük bölümünü etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olan halitozis için önerilen güncel sınıflandırma sistemi ile birlikte, teşhis yöntemleri ve tedavi yaklaşımlarını sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Ağız kokusu, ağız sağlığı, uçucu organik bileşikler, tanı

Halitosis: New Classification, Diagnosis and Management

Nezaket Ezgi Özer, Betül İlhan
Ege University School of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Bornova, Izmir

Halitosis describes unfavourable/unacceptable odour in the expired air originating from both intra-oral and extra-oral causes. Individuals with bad breath suffer social anxiety which eventually leads to poor oral health-related quality of life. Besides its adverse impacts on psychology and social aspects, halitosis can also be an indicator of severe systemic diseases. A new standardized and etiology-based classification system has been proposed recently to overcome drawbacks of former classification systems such as non-standardized typing and lack of specific description for different types of halitosis. The aim of this article is to present current classification system and etiological factors for halitosis, along with diagnostic methods and therapeutic approaches.

Keywords: Halitosis, oral health, volatile organic compounds, diagnosis

Nezaket Ezgi Özer, Betül İlhan. Halitosis: New Classification, Diagnosis and Management. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 227-237

Sorumlu Yazar: Nezaket Ezgi Özer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale