e-ISSN 1302-7476
Kanal Eğeleri ve Gütaperkanın Radyoopasitelerinin Dijital Radyografik Teknik ve Enerji Dağılımlı X-ışını Spektrometresi Kullanılarak Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 205-211 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.48344

Kanal Eğeleri ve Gütaperkanın Radyoopasitelerinin Dijital Radyografik Teknik ve Enerji Dağılımlı X-ışını Spektrometresi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Gözde Kandemir Demirci
Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı dört farklı kanal eğesinin ve gütaperkanın radyoopasitelerinin dijital radyografik teknik ve enerji dağılımlı X-ışını spektrometresi ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Reciproc,Reciproc Blue,Protaper ve paslanmaz çelik eğeleri ve gütaperka kon kullanıldı.Örneklerin dijital radyografik görüntüleri standart ışınlama koşulları sağlanarak elde edildi.Ek olarak, enerji dağılımlı X-ışını spektrometresi analizi ile test gruplarının kimyasal içerikleri saptandı.Materyallerin içerikleri ile radyoopasite değerleri arasındaki ilişki değerlendirildi.Veriler One-way ANOVA ve post-hoc Tukey analizi kullanılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı(p=0,05).
BULGULAR: Örneklerin radyoopasite değerleri büyükten küçüğe doğru Paslanmaz çelik,Reciproc,Reciproc Blue,Protaper ve gütaperka şeklinde belirlendi ve içeriklerindeki nikel, titanyum, demir ve çinko oranları ile uyumlu radyoopasite değerlerine sahip oldukları görüldü.Reciproc,Reciproc Blue,Protaper,paslanmaz çelik eğe radyoopasite değerleri arasında istatistiksel olarak fark olmadığı ortaya kondu(p>0,05).Eğe gruplarının tümü ile gütaperka arasındaki farkın ise istatiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi(p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm materyallerin radyoopasite değerlerinin Uluslararası Standartlar Teşkilatı(ISO) ve Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü(ANSIADA) tarafından tavsiye edilen minimum standart değerlerinin üzerinde oldukları tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Endodonti, enerji dağılımlı X-ışını spektrometresi, gütaperka, kanal eğesi, radyoopasite

Evaluation of Radioopacity of Canal Files and Gutta-percha Using Digital Radiographic Technique and Energy Dispersive X-ray Spectrometry

Gözde Kandemir Demirci
Department of Endodontology, Faculty of Dentistry, Ege University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the radiopacities of four different root canal files and gutta-percha with digital radiographic technique and energy dispersion X-ray spectrometry.
METHODS: Reciproc, Reciproc Blue, Protaper and stainless steel files and gutta-percha cone were used.Digital radiographic images of specimens were obtained under standard exposure conditions.In addition, the chemical contents of the test groups were determined by energy dispersive X-ray spectrometry analysis.The relationship between the contents of the materials and the radiopacity values was evaluated. The data were compared statistically using One-way ANOVA and post-hoc Tukey analysis(p=0.05).
RESULTS: The radiopacity values of the samples were determined as Stainless steel file, Reciproc Blue, Protaper and gutta-percha from the highest to the least, and it was observed that they had radioopacity values compatible with the nickel, titanium, iron and zinc ratios in their contents. It was revealed that there was no statistical difference between the radiopacity values of Reciproc, Reciproc Blue, Protaper, and stainless steel files(p>0.05).The difference between all file groups and gutta-percha was found to be statistically significant(p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that the radiopacity values of all the materials were above the minimum standard values recommended by the International Standards Organization(ISO) and the American National Standards Institute(ANSIADA).

Keywords: Endodontics, energy dispersive X-ray spectrometry, gutta-percha, canal file, radiopacity

Gözde Kandemir Demirci. Evaluation of Radioopacity of Canal Files and Gutta-percha Using Digital Radiographic Technique and Energy Dispersive X-ray Spectrometry. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 205-211

Sorumlu Yazar: Gözde Kandemir Demirci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale