e-ISSN 1302-7476
Sağlıklı ve Çürük Diş Dokularının Mekanik Özelliklerinin Nanoindentasyon Yöntemiyle Karşılıklı Olarak İncelenmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 129-139 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.49344

Sağlıklı ve Çürük Diş Dokularının Mekanik Özelliklerinin Nanoindentasyon Yöntemiyle Karşılıklı Olarak İncelenmesi

Cem Peşkersoy
Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı nanoindentasyon yöntemiyle diş sert dokularının ve farklı aşamalardaki çürük lezyonunun mekanik özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nanoindentasyon test yöntemi için yarı retansiyonlu ve sürme güçlüğü nedeniyle çekilmiş üçüncü alt molar dişler kullanılmıştır. 2 mm kalınlığında diskler şeklinde hazırlanan mine ve dentin örnekleri toplamda 6 gruba ayrılarak (n=12), DUH-W201S nanoindentasyon cihazında test edilmiş ve her bir örneğe ait gerilme, gerinim, sertlik, elastisite modülü, akma dayanımı ve kırılma tokluğu değerleri ölçülmüştür. Gruplar arasında fark olup olmadığı Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri ile, sağlıklı mine ve dentin gruplarının demineralizasyona bağlı değişimi ise Wilcoxen Sum Rank Testi ile incelenmiştir (p=0.01).
BULGULAR: Sağlıklı mine dokusunun sertlik, gerilme, elastisite modülü, akma dayanımı ve kırılma tokluğu değerlerinin diğer gruplara kıyasla yüksek olduğu belirlenmiştir. Demineralize mine ve dentin dokularından elde edilen sertlik ve gerilme değerleri sağlıklı mine ve dentin dokularına kıyasla %90 oranında azalırken, gerinim (%265), kırılma tokluğu (%45) ve elastik toparlanma değerleri (%160) artmıştır. Demineralize mine ve dentin dokuları arasında tüm mekanik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark varken (p=0.000), mine ve dentin çürükleri arasında tüm mekanik özellikler açısından fark bulunmamaktadır (p=0.099).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Farklı diş dokularında meydana gelen demineralizasyon işlemi dişin mekanik özelliklerini azaltırken, dişin yapısını daha esnek ve fiziksel açıdan zayıf hale getirmektedir..

Anahtar Kelimeler: Mine, Dentin, Çürük Lezyonu, Beyaz Nokta Lezyonu, Nanoindentasyon

Comparative Evaluation of Mechanical Properties of Healthy and Decayed Dental Tissues by Nanoindentation Method

Cem Peşkersoy
Ege University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Izmir

INTRODUCTION: Aim of this study is to compare the mechanical properties of dental hard tissues and caries lesions at different stages by nanoindentation method.
METHODS: Partially erupted extracted lower third molar teeth, were utilized for the nanoindentation test. Specimens were prepared in the form of 2 mm. thick disks and separated into 5 groups (n=10) to test the stress, strain, hardness, modulus of elasticity, yield strength, fracture toughness and elastic recovery values of each sample with the DUH-W201S nanoindentation device. The differences between the groups was examined with the Kruskal Wallis and Mann Whitney-U tests, while the changes of sound enamel and dentin due to demineralization were examined with Wilcoxen Sum Rank Test (p=0.01).
RESULTS: The hardness, stress, elastic modulus, yield strength and fracture toughness values of healthy enamel tissue were higher than the other groups. While hardness and stress values obtained from demineralized enamel and dentin tissues decreased by 90% compared to healthy dental tissues, strain (265%), fracture toughness (45%) and elastic recovery values (160%) increased. Besides the difference between demineralized enamel and dentin was significant (p=0.000), there was no difference between enamel and dentin caries (p=0.099).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Demineralization in dental tissues reduces mechanical properties and makes the structure more flexible and softer.

Keywords: Enamel, Dentin, Caries Lesion, White Spot Lesion, Nanoindentation

Cem Peşkersoy. Comparative Evaluation of Mechanical Properties of Healthy and Decayed Dental Tissues by Nanoindentation Method. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 129-139

Sorumlu Yazar: Cem Peşkersoy, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale