e-ISSN 1302-7476
Sağlam Süt Dişi Dentininde Jelatinolitik Aktivite Tespiti [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 55-60 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.50251

Sağlam Süt Dişi Dentininde Jelatinolitik Aktivite Tespiti

Berdan Aydın
Restoratif Dishekimligi Anabilim Dali, Dishekimligi Fakultesi, Illinois Universitesi, Sikago, Amerika Birlesik Devletleri; Operatif Dishekimligi ve Endodonti Anabilim Dali, RAKCODS Ras al Khaimah Dishekimligi Fakultesi Birlesik Arap Emirlikleri

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı süt dişlerine ait dentin dokusundaki intrinsik jelatinolitik aktivitenin direkt olarak ve aktivitesinin uyarılarak artırılıp saptanmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: On dokuz adet süt dişinden elde edilen sağlam dentin dondurulup pulverize edilerek ince bir toz haline getirilmiştir. Floresin bağlanmış jelatin DQ (Gelatin EnzCheck gelatinase/collagenase kit, Molecular Probes, Eugene, OR, ABD) jelatinolitik enzim substratı olarak kullanılmıştır. İntrinsik jelatinolitik enzim aktivitesi 4- Aminophenylmercuric acetate (4-APMA, Sigma-Aldrich International GmbH) kullanılarak aktive edilmiştir. 96’lı mikropetri içerisine koyulan örneklerin floresans emisyon miktarı (FEI), 535 nm eksitasyonda 24 saat boyunca petri okuyucu spektrofotometre ile kaydedilmiştir (Victor 5 Multilabel Plate Reader, PerkinElmer Life Sciences, Boston, MA, USA).
BULGULAR: Süt dişlerinde sağlam detine ait jelatinolitik aktivite tespit edilmiştir (981,59±115), ve 4-APMA maddesine maruz kalan dentin istatistiksel olarak daha fazla jelatinolitik aktivite göstermiştir (1961,78±204), (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Jelatinolitik enzimler süt dişleri dentininde mevcuttur ve 4-APMA ile aktiviteleri artırılabilmektedir. Yani, jelatinolitik enzimlerin etkinliklerini artıracak bir durumda dentin dokusunda yıkım oluşması muhtemeldir.

Anahtar Kelimeler: süt dişleri, dentin, enzim aktivitesi, 4-APMA

Detection of Gelatinolytic Activity in Deciduous Sound Dentin

Berdan Aydın
University of Illinois at Chicago, College of Dentistry, Restorative Dentistry, Chicago/IL, USA.; RAKCODS (Ras al Khaimah College of Dentistry) Department of Operative Dentistry and Endodontics, RAK/United Arab Emirates

INTRODUCTION: The purpose of present study was to demonstrate the intrinsic gelatinolytic activty in sound dentin of primary teeth by detecting and stimulating the activity of these enzymes.
METHODS: Sound dentin from 19 extracted primary teeth were collected and cryo-pulverized into a fine powder. Fluorescein conjugate-gelatin DQ Gelatin EnzCheck gelatinase/collagenase kit (Molecular Probes, Eugene, OR, USA) was used as the cleavage substrate. Intrinsic gelatinolytic enzymes were activated by treating sound dentin powder with 4-Aminophenylmercuric acetate (4-APMA, Sigma-Aldrich International GmbH). A full day (24 h) continuous record of fluorescence emission intensity (FEI) was targeted at 535 nm using 96-well plate reader spectrophotometer (Victor 5 Multilabel Plate Reader, PerkinElmer Life Sciences, Boston, MA, USA).
RESULTS: Gelatinolytic activity was detected in sound dentin of primary teeth (981,59±115) and 4-APMA treated dentin exhibited higher gelatinolytic activity (1961,78±204), p<0,05.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Gelatinolytic enzymes are present in sound dentin of primary teeth and their activity is enhanced with 4-APMA. So, sound deciduous dentin possesses gelatinolytic enzymes which may lead to self-destruction if exposed to conditions that induce their activation.

Keywords: deciduous tooth, dentin, enzyme activity, 4-APMA, primary tooth

Berdan Aydın. Detection of Gelatinolytic Activity in Deciduous Sound Dentin. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(1): 55-60

Sorumlu Yazar: Berdan Aydın, United Arab Emirates
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale