e-ISSN 1302-7476
Pedodontide Tele-Diş Hekimliği Uygulaması: Covid-19 Pandemisi Döneminde Ebeveyn Memnuniyetinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(1): 73-76 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.57855

Pedodontide Tele-Diş Hekimliği Uygulaması: Covid-19 Pandemisi Döneminde Ebeveyn Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

Müge Erbay Mola1, Dilsah Coğulu2, Ece Eden2, Aslı Topaloğlu Ak3
1Serbest Diş Hekimi, Manisa
2Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, İzmir
3İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisi döneminde çocuk hastaların muayenesi için kullanılan tele-diş hekimliği uygulaması sonrasında ebeveyn memnuniyetinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 3-13 yaş arasında 200 çocuk hasta (105 kız, 95 erkek) katılmıştır. Tele-diş hekimliği ve görsel muayenelerin tamamlanmasının ardından ebeveynlere 6 sorudan oluşan Likert ölçeklendirmesine göre 5 üzerinden skorlanan “Ebeveyn Memnuniyet Anketi” yöneltilmiştir. Anket sonuçlarından elde edilen veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak varyans analizi, t-testi ve çoklu doğrusal regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Sonuçlar %95 güven aralığında, p<0,05 istatistiksel anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Ankete katılan ebeveynlerin %97’si tele-diş hekimliği muayenesinin kendilerine vakit kazandırdığını; %96’sı dijital yöntemlerle yapılan muayenenin ihtiyaçlarını karşıladığını bildirmiştir. Ankete katılan ebeveynlerin tümü Covid-19 pandemisi döneminde dijital yöntemlerle tele-diş hekimliği muayenesi yapılmasını beğendiklerini ve tele-diş hekimliği hizmetini tekrar almak istediklerini bildirmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuk hastalarda gerçekleştirilen tele-diş hekimliği uygulamalarının özellikle Covid-19 pandemisi döneminde ebeveynler tarafından kabul edilebilirliğinin yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pedodonti, tele-diş hekimliği, ebeveyn memnuniyeti

Teledentistry in Pediatric Dentistry: Evaluation of Parental Satisfaction During the Covid-19 Pandemic

Müge Erbay Mola1, Dilsah Coğulu2, Ece Eden2, Aslı Topaloğlu Ak3
1Private Dentist, Manisa, Turkey
2Department of Pediatric Dentistry, Ege University, Faculty of Dentistry, İzmir, Turkey
3Department of Pediatric Dentistry, İstanbul Aydın University, Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the teledentistry application used for the examination of pediatric patients during the Covid-19 pandemic in terms of parental satisfaction.
METHODS: Two hundred pediatric patients (105 girls, 95 boys) aged 3-13 years participated in the study. The “Parental Satisfaction Questionnaire”, which was scored out of 5 according to the Likert scale consisting of 6 questions, was directed to the parents of the patients. The data obtained from the survey results were analyzed by analysis of variance, t-test and multiple linear regression model using SPSS 22.0 software. The results were evaluated at the 95% confidence interval, at the p<0.05 statistical significance level.
RESULTS: 97% of the parents who participated in the survey stated that the teledentistry examination saves them time. 96% of the parents reported that the examination performed by digital methods met their needs. All of the parents who participated in the survey stated that they liked the teledentistry examination with digital methods during the Covid-19 pandemic period and that they wanted to receive teledentistry service again.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Teledentistry applications performed in pediatric patients especially during the Covid-19 pandemic period resulted in high parental satisfaction.

Keywords: Covid-19, pediatric dentistry, teledentistry, parental satisfaction

Müge Erbay Mola, Dilsah Coğulu, Ece Eden, Aslı Topaloğlu Ak. Teledentistry in Pediatric Dentistry: Evaluation of Parental Satisfaction During the Covid-19 Pandemic. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(1): 73-76

Sorumlu Yazar: Dilsah Coğulu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale