e-ISSN 1302-7476
Asimetrik T-Loop’un Derin Kapanış Vakalarında Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi ile Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(1): 61-71 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.65872

Asimetrik T-Loop’un Derin Kapanış Vakalarında Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi ile Değerlendirilmesi

Gülce Tosun Işık, Neslihan Ucuncu
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Eş zamanlı kesici diş retraksiyonu ve intrüzyonu amacıyla aktivasyonu yapılan asimetrik T-loop devamlı ark telinin meydana getirdiği diş hareketlerini 3 boyutlu sonlu elemanlar analizi ile incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: .018 inç Roth braketler (MiniDiamond, Ormco, Glendora, Calif.), molar tüpler (GAC International Inc. Bohemia, NY,USA),.016x.022 TMA (Ormco, Orange,Calif)asimetrik T-loop ark teli modellenmiştir.Üst lateral ve kanin dişler arasına yerleştirilen asimetrik T-loop ark telinin aktivasyonu sonucu oluşan diş hareketleri araştırılmıştır. Maksiller dişlerin eğimindeki değişiklikler ve dişlerin ilk yer değiştirmesi “X”,”Y", “Z” eksenlerinde analiz edilmiştir.
BULGULAR: Ön bölgede (üst santral ve lateral dişlerde) meydana gelen kuvvetler mezial yönde harekete neden olmuştur. Labiopalatinal yönde, lateral diş retrakte olurken palatinal yönde devrilme gözlenmiştir. Posterior grup dişleri (üst kanin, ikinci premolar, birinci molar, ikinci molar) değerlendirildiğinde, ikinci molar diş hariç tüm posterior dişlerin kronlarının palatinal yöne doğru hareket ettiği görülmüştür. Ayrıca posterior bölgede mezializasyon kanin dişten posteriora doğru gidildikçe daha paralele yakın olmaktadır. Dikey yönde maksimum hareket miktarı lateral dişte, ardından santral dişte tespit edilmiştir. Arka grup dişlerdeki hareketin yönü kesici dişlere ters yöndedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Asimetrik T-loop ark teli ile kesici dişlerin intrüzyonu ve retraksiyonu aynı anda yapılabilir; ancak arka bölgede bir
miktar ekstrüzyon meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Derin kapanış, T-loop, keser intrüzyonu, keser retraksiyonu

An Evaluation of Asymmetrical T-Loop Effects in Deep Bite Cases with Finite Element Analysis

Gülce Tosun Işık, Neslihan Ucuncu
Gazi University Faculty Of Dentistry, Department Of Orthodontics, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: To examine tooth movements by activation of continuous asymmetrical T-loop arch wire for simultaneous incisor retraction and intrusion with 3D finite element analysis.
METHODS: 018 inch Roth brackets(MiniDiamond,Ormco,Glendora,Calif.),molar tubes(GAC International Inc. Bohemia,NY,USA),.016x.022 TMA (Ormco,Orange,Calif)asymmetric T-loop arch wire were modelled.Tooth movements resulting from the activation of the asymmetric T-loop arch wire positioned between the upper lateral and canine teeth were investigated.
RESULTS: The changes in the anterior region(upper central and lateral teeth) forces caused movement in the mesial direction.In the labiopalatinal direction, palatinal tipping was observed while the incisors were retracting.The assessment of the posterior group(upper canine,second premolar, first molar, second molar) revealed that crowns of all posterior teeth moved towards palatinal direction except second molar.In addition, mesialization in the posterior region occured more parallel to the posterior from the canine tooth.The maximum amount of movement in the vertical direction was detected in the lateral tooth,followed by the central tooth.The direction of the movement in the posterior group was opposite to the incisors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: With the asymmetrical T-loop archwire,intrusion and retraction of the incisors can be performed simultaneously; however some extrusion takes place in the posterior region.

Keywords: Deep bite, T-loop, incisor intrusion, incisor retraction

Gülce Tosun Işık, Neslihan Ucuncu. An Evaluation of Asymmetrical T-Loop Effects in Deep Bite Cases with Finite Element Analysis. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(1): 61-71

Sorumlu Yazar: Gülce Tosun Işık, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale