e-ISSN 1302-7476
Farklı Dentofasiyal İskelet Paternine Sahip Bireylerde Maksiller Sinüs Hacimlerinin Karşılaştırılması: Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Çalışması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(1): 17-23 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.75046

Farklı Dentofasiyal İskelet Paternine Sahip Bireylerde Maksiller Sinüs Hacimlerinin Karşılaştırılması: Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Çalışması

Güldane Magat1, Melek Tassoker1, Bekir Lale2, Melike Güleç3, Sevgi Ozcan4, Kaan Orhan5
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
2Özel Muayenehane
3Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
5Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Diş hekimliğinde maksiller sinüs, dişlere yakınlığı nedeniyle çok önemli bir anatomik oluşumdur. Bu çalışmanın amacı, dijital üç boyutlu (3D) modelleme kullanarak, maksiller sinüs hacimlerinin (MSH) üç farklı iskelet maloklüzyonuna göre değişimini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 79 hastanın 158 konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüsü incelendi. MSH, MIMICS 19.0 yazılımı (Materialize HQ Technologielaan, Leuven, Belçika) kullanılarak ölçüldü. İskeletsel yapıyı (Açı sınıfı I-II-III) değerlendirmek için sefalometrik açısal ölçüm (ANB) kullanıldı. Sella-Nasion ile A noktası arasındaki açı (SNA) da ölçüldü.
BULGULAR: Sağ maksiller sinüsün ortalama hacmi 12.450 cm3, sol ise 12.586 cm3 idi. MSH, yaş, cinsiyet ve SNA değerleri arasında veya sol ve sağ sinüs arasında anlamlı ilişki bulunamadı (p> 0.05). Ayrıca MSH, çeşitli iskelet tiplerine göre anlamlı bir farklılık göstermedi (p> 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaş, cinsiyet, maloklüzyon sınıfları ve SNA değerleri maksiller sinüs hacminde önemli bir değişiklik sağlamadı. Bu çalışmanın sonuçları, ortodontik mini vida implantasyonu ve ortognatik cerrahi gibi operasyonları ana hatlarıyla belirtirken maksiller sinüsün değerlendirilmesinde faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: KIBT, maksiller sinüs hacmi, iskeletsel maloklüzyon tipleri, yaş, cinsiyet

Comparison of Maxillary Sinus Volumes in Individuals with Different Dentofacial Skeletal Patterns: A Cone-Beam Computed Tomography Study

Güldane Magat1, Melek Tassoker1, Bekir Lale2, Melike Güleç3, Sevgi Ozcan4, Kaan Orhan5
1Necmettin Erbakan University Dentistry Faculty
2Private Practice
3Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
5Ankara University Dentistry Faculty

INTRODUCTION: In dentistry, the maxillary sinus is a paramount anatomical formation due to its proximity to teeth. The aim of this study is to evaluate the change of the maxillary sinus volumes (MSV) in accordance with three different types of skeletal malocclusions, by using digital three-dimensional (3D) modeling.
METHODS: Overall, 158 cone-beam computed tomography (CBCT) images of 79 patients were analyzed. The MSV was measured using the MIMICS 19.0 software (Materialise HQ Technologielaan, Leuven, Belgium). Cephalometric angular measurement (ANB) was used to evaluate the skeletal patterns (Angle class I-II-III). The angle between Sella-Nasion and point A (SNA) was also measured.
RESULTS: The average volume of the right maxillary sinus was 12.450 cm3, while the left was 12.586 cm3. No significant relationships between MSV, age, gender, and SNA values or between the left and the right sinus were found (p>0.05). Also, MSV did not show any meaningful differences in accordance with the various skeletal types (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Age, gender, malocclusion classes, and SNA values did not provide any substantial alteration on the volume of the maxillary sinus. The outcomes of this study may be beneficial in the assessment of the maxillary sinus when outlining operations such as orthodontic mini screw implantation and orthognathic surgery.

Keywords: CBCT, maxillary sinus volume, skeletal malocclusion types, age, gender

Güldane Magat, Melek Tassoker, Bekir Lale, Melike Güleç, Sevgi Ozcan, Kaan Orhan. Comparison of Maxillary Sinus Volumes in Individuals with Different Dentofacial Skeletal Patterns: A Cone-Beam Computed Tomography Study. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(1): 17-23

Sorumlu Yazar: Güldane Magat, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale