e-ISSN 1302-7476
Daimi Birinci Molar Çekimi Endikasyonu Olan Çocuklarda Diş Çürüklerinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 101-107 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.78736

Daimi Birinci Molar Çekimi Endikasyonu Olan Çocuklarda Diş Çürüklerinin Değerlendirilmesi

Erva Güçlü1, Ebru Hazar Bodrumlu2, Simge Durmuşlar3
1Pedodonti Uzmanı, Yalova
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Zonguldak
3Pedodonti Uzmanı, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Süt molarlarda görülen çürüklerin daimi birinci molarlarda çürük oluşma riskini arttırdığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, daimi birinci molar çekim endikasyonu konulmuş hastaların süt molarları ve daimi birinci molarlarındaki çürük düzeylerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 7-9 yaş arasında herhangi bir daimi birinci molar dişine çekim endikasyonu konulan 236 hastanın süt molar ve daimi birinci molar dişlerine ait Caries Assessment Spectrum and Treatment (CAST) indeksinden elde edilen kodları içeren muayene formları geriye dönük olarak incelendi. Değerlendirilen dişler arasında CAST kodlarının korelasyonunu belirlemek için Spearman's rho korelasyon katsayısı kullanıldı.
BULGULAR: Hastaların %70.8'inde çürük nedeniyle en az bir süt moların daha önceden kaybedilmiş olduğu belirlendi. Çekim endikasyonu konulan daimi birinci molarlar haricindeki daimi birinci molarların önemli oranda morbidite (%42,8) ve ciddi morbidite (%37,3) gösterdiği belirlendi. Daimi birinci molarlar ile komşu ikinci süt molarların CAST kodları değerlendirildiğinde, 16/55, 36/75, 46/85 için pozitif korelasyon bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Herhangi bir daimi birinci molar dişine çekim endikasyonu konulan çocukların hem süt hem de diğer daimi birinci molarlarının sağlık durumlarının çok düşük seviyede olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Daimi birinci molar, Diş çürükleri, Çürük epidemiyolojisi, CAST indeksi, Karışık dişlenme dönemi

Evaluation of Dental Caries in Children with an Indication for Permanent First Molar Extraction

Erva Güçlü1, Ebru Hazar Bodrumlu2, Simge Durmuşlar3
1Specialist in Pediatric Dentistry, Yalova, Turkey
2Zonguldak Bülent Ecevit University, Faculty of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry, Zonguldak, Turkey
3Specialist In Pediatric Dentistry, Phd, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: It is thought that caries seen in primary molars increases the risk of caries formation in permanent first molars. The aim of this study is to evaluate caries rates in the primary and permanent first molars of patients who needed the extraction of a permanent first molar.
METHODS: Examination forms containing the codes obtained from the Caries Assessment Spectrum and Treatment (CAST) Index value of the primary and permanent first molars of 236 patients between the ages of 7 and 9 who needed the extraction of any permanent first molar were examined retrospectively. The Spearman’s rho correlation coefficient was used to explore the correlations of the CAST codes among the evaluated teeth.
RESULTS: At least one primary molar was lost due to caries in 70.8% of the patients. Permanent first molars, except for those that were indicated for extraction, showed significant rates of morbidity (42.8%) and serious morbidity (37.3%). When CAST codes of permanent first molars and the adjacent primary molars evaluated, positive correlation was found for 16/55, 36/75, 46/85.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The health status of both primary and permanent first molars of children who required the extraction of any permanent first molar tooth was on a very low level.

Keywords: Permanent first molar, Dental caries, Caries epidemiology, CAST index, Mixed dentition period

Erva Güçlü, Ebru Hazar Bodrumlu, Simge Durmuşlar. Evaluation of Dental Caries in Children with an Indication for Permanent First Molar Extraction. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 101-107

Sorumlu Yazar: Ebru Hazar Bodrumlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale