e-ISSN 1302-7476
Localized Aggressive Periodontitis in a Patient with Type I Diabetes Mellitus A Case Report [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 79-84

Localized Aggressive Periodontitis in a Patient with Type I Diabetes Mellitus A Case Report

Gülnur Emingil1, Şükran Darcan2, Gül Atilla1, Güzide Aksu3
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Endokrinoloji Bd,izmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, İmmünoloji Bd, İzmir

Amaç: Diyabetli hastalarda periodontal hastalık oluşma riskinin ve hastalığın şiddetinin daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu raporun amacı Tip I diyabetli 15 yaşında lokalize agresif periodontitisli erkek olgunun klinik, radyografik ve laboratuvar bulgularının sunulmasıdır.
Yöntem: Olgunun klinik, radyografik ve tıbbi muayenesi yapılmış, periferik kan analizleri değerlendirilmiştir. Periodontal tedavisi yapılmış ve açlık kan şekeri kontrol altına alınmıştır. Hasta kontrolleri için idame tedavisi programına alınmıştır.
Bulgular: Klinik muayenede, alt ve üst çene keser dişler ve üst çene sağ birinci molar diş çevresinde ileri derecede periodontal yıkımlar saptanmıştır. Radyografik olarak özellikle birinci ve ikinci keser dişler çevresinde horizontal kemik kaybı ve üst sağ birinci molar dişin mezyalinde açılı kemik defekti izlenmiştir. Tıbbi anamnez ve muayenede 3 yaşında diyabet teşhisi konulan olgunun 12 yıldır yetersiz izlem ve tedavi altında olduğu belirlenmiştir. Hiperglisemi ve hipomagnesemi dışında olgunun rutin kae analiz sonuçları normal sınırlar içerisinde bulunmuştur. Olgunun periferik kan nötrofil ve monositlerinin fagobörst aktivitelerinin normal sınırlar içerisinde olduğu, periferik kan mononükleer hücre alt gruplarının miktarlarının sağlıklı kontrol grubununkine benzediği saptanmıştır. Olgunun HLA fenotipi A1, A23(9), 835, 8w6, HLA-CW4, HLA-CW6, DR1, DR17, DR52, DQ6 olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Bu olgunun incelenen konak savunma mekanizmalarında herhangi bir bozukluk saptanmamıştır. Elde edilen veriler, diyabet ve periodontal hastalık ilişkisinde başka moleküler mekanizmaların ve genetik faktörlerin rolü olabileceğini akla getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: diyabet/lokalize agresif periodontitis/patogenez, nötrofil, mononükleer hücreler/HLA antijenleri

Tip I Diyabetli Lokalize Agresif Peridontitis Olgu Raporu

Gülnur Emingil1, Şükran Darcan2, Gül Atilla1, Güzide Aksu3
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Endokrinoloji Bd,izmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, İmmünoloji Bd, İzmir

Objectives: Poor metabolic control of diabetes mellitus has often been associated with the severity of periodontal disease. The aim of this report was to present a 15 year-old male with localized aggressive periodontilis who had a history of Type i DM.
Methods: The patient had received medical, clinical, and radiographic periodontal examination. In addition, peripheral blood analysis was done as well. He had a non-surgical periodontal treatment, and medical management of his diabetes was performed at the same time.
Results: Clinical evaluation revealed severe periodontal breakdown around upper and tower incisor teeth, and upper right first molar tooth. Radiographic examination showed localized severe alveolar bone loss around upper and tower incisor teeth, and upper right first molar tooth. Medical examination revealed no pathological findings except for growth retardation, defared puberty, and limited joint mobililyo Laboratory tests showed that his diabetes was poorly controlled. The phagoburst activities of neutrophil and monocytes and the relative amount of peripheral blood mononuclear cells were found to be normal. The HLA phenotype of the patient was A1, A23(9), B35, Bw6, HLA-CW4, HLA-CW6, OR1, OR1?, OR52, 006.
Conclusions: In the present case report, no outstanding defects could be detected in the host defense mechanisms of the patient. These findings suggest that other molecular mechanisms and genetic factors might play a role in the pathogenesis of localized aggressive periodontitis associated with Type i diabetes.

Keywords: type i diabetes mellitus/localized aggressive periodontitis/pathogenesis, neutrophil, mononuclear cells/HLA antigens

Gülnur Emingil, Şükran Darcan, Gül Atilla, Güzide Aksu. Tip I Diyabetli Lokalize Agresif Peridontitis Olgu Raporu. EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 79-84

Sorumlu Yazar: Gülnur Emingil, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale