e-ISSN 1302-7476
Ozon Gazı ile Ağartma İşleminin Etkinliğinin ve Renk Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 173-182 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.85579

Ozon Gazı ile Ağartma İşleminin Etkinliğinin ve Renk Bileşenleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Gizem Boztaş Demir1, Huma Omurlu1, Ozgur Yıldırım Torun2
1Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Ankara
2Denttorun Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ozon gazı ile yapılan ağartma işleminin Munsell renk sistemindeki renk değişim bileşenleri üzerine etkilerini hidrojen peroksit ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sığır üst çene birinci keser dişlerinden bukkal kesit alınarak 24 epoksi rezin diş örneği hazırlanmıştır. Örneklerin başlangıç renk ölçümü spektrofotometre kullanılarak ölçülmüştür. Örneklerin tamamı çözünebilir kahve içeren renklendirici solüsyonda 96 saat süreyle etüvde bekletilmiştir. Renklendirilen örnekler ağartma işlemleri için rastgele iki gruba ayrılmıştır. Renk ölçüm işlemi tekrarlanmıştır. Ağartma uygulaması %35 hidrojen peroksit içeren ofis tipi ağartma materyali ve ağartma işlemi özel ayarı olan 600 ppm ozon gazı üretebilen dental ozon jeneratörü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Renk ölçümü tekrarlanmıştır. L*, a*, b* değerleri kullanılarak ΔE, ΔL*, Δa* ve Δb hesaplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede Shapiro-Wilk, Levene, Friedman ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır (p<0,01).
BULGULAR: Her iki ağartma materyali de etkin bir ağartma sağlamıştır (ΔE>3,7). Ağartma grupları arasında ΔL* ve ΔE arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulgulanırken (p<0,01), Δa* ve Δb* değerlerinin istatistiksel olarak benzer olduğu gözlemlenmiştir (p=0,950, p=0,080).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ozon gazı etkin bir ağartma sağlamıştır ve rengin daha beyaz algılanmasındaki en önemli bileşen olan *b değerini hidrojen peroksite benzer şekilde değiştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağartma, Hidrojen Peroksit, Ozon, Renk Bileşenleri

Evaluation of the Bleaching Effectiveness and the Effects on Color Parameters of Ozone Gas

Gizem Boztaş Demir1, Huma Omurlu1, Ozgur Yıldırım Torun2
1Gazi University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Ankara
2Denttorun Oral and Dental Health Clinic, Ankara

INTRODUCTION: This study aims to evaluate the effects of ozone on color parameters of the Munsell color system in comparison with hydrogen peroxide.
METHODS: Twenty-four samples were prepared from the buccal surfaces of bovine maxillary incisors. The initial color of the samples was measured with a spectrophotometer. All samples were incubated for 45hours in a discoloration solution containing instant coffee. Color measurements were repeated. The samples were randomly divided into two groups (n=12). Bleaching procedures were carried out using office-type bleaching material containing 35% hydrogen peroxide and a dental ozone generator has a special bleaching setting capable of producing 600 ppm ozone gas. Color measurements were repeated. ΔE, ΔL *, Δa *, and Δb were calculated from L*, a* and b* values. Statistical evaluation was performed with Shapiro-Wilk, Levene, Friedman, and Mann Whitney U tests (p <0.01).
RESULTS: Both bleaching materials provided effective bleaching (ΔE> 3.7). Among the bleaching groups, a statistically significant difference was found between ΔL * and ΔE (p <0.01), while Δa * and Δb * values were statistically similar (p = 0.950, p=0,080).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ozone gas provided effective bleaching and changed b* value, the most important parameter in the perception of the tooth color whiter, similar to hydrogen peroxide.

Keywords: Bleaching, Hydrogen Peroxide, Ozone, Color Parameters

Gizem Boztaş Demir, Huma Omurlu, Ozgur Yıldırım Torun. Evaluation of the Bleaching Effectiveness and the Effects on Color Parameters of Ozone Gas. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 173-182

Sorumlu Yazar: Gizem Boztaş Demir, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale