e-ISSN 1302-7476
Veneerler ile İlgili Youtube Videolarının İki Farklı Kalite Değerlendirme Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 207-211 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.89106

Veneerler ile İlgili Youtube Videolarının İki Farklı Kalite Değerlendirme Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi

İsmail Serhat Sadıkoğlu1, Ruhsan Müdüroğlu Adıgüzel2
1Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Lefke, KKTC,
2Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde özellikle YouTube ve benzer şekilde ivideolar barındıran birçok internet sitesi, sağlıkla ilgili bilgi kaynakları sunmaktadır. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde hastalar diş muayenehanelerini ziyaret etmek yerine bu sitelerden çevrimiçi bilgi aramaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, YouTube'daki videolarda veneerler ile ilgili bilgilerin kalitesini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 21 Mart 2021'de YouTube'da "veneerler" ile ilgili en iyi 100 video kaydedildi. İçerik kalitesini değerlendirmek için değerlendirme araçları olarak DISCERN (Consumer Health Information için Kalite Kriterleri) ve JAMA (Journal of the American Medical Association) kalite değerlendirme ölçekleri kullanıldı. Ek olarak, tanımlayıcı istatistik verileri Microsoft Excel (v2019, Microsoft Corp) kullanılarak rapor edildi.
BULGULAR: Bazı videolar, ilgisizlik (17), tekrar (4), ticari olması (5) veya ses içermeyen videolardan oluşması (8) nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Toplam DISCERN skoru 41 puan ortalama ile “orta” kalite olarak tespit edildi. Videoların çoğu ya orta ya da zayıf olarak puanlandı. Kaydedilen videoların hiçbiri JAMA aracının 4 kriterinin tümünü karşılamadı..

TARTIŞMA ve SONUÇ: Youtube videoları hastalara veneerler hakkında geniş bilgi sunma potansiyeline sahip olsa da, birkaç iyi örnek dışında kaynakların çoğu düşük kaliteli olarak kabul edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: YouTube, DISCERN, JAMA, Veneer

Evaluating YouTube Videos About Dental Veneers Using Two Different Quality Assessment Systems

İsmail Serhat Sadıkoğlu1, Ruhsan Müdüroğlu Adıgüzel2
1European University of Lefke, Faculty of Dentistry, Restorative Dentistry Department, Lefke, TRNC
2Başkent University, Faculty of Dentistry, Restorative Dentistry Department, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: At the present day, many videos hosting websites such as YouTube offer health-related information resources. Patients have been searching for online information prior to visiting dental practices. The aim of this study was to evaluate the quality of the information on dental "veneers" in the videos on YouTube.
METHODS: Top 100 videos which are regarding "veneer" on YouTube, on 21st of March 2021 were recorded. DISCERN (Quality Criteria for Consumer Health Information) and JAMA (Journal of the American Medical Association) benchmarks were used as assessment tools to evaluate content quality. Additionally, descriptive statistics data were reported using Microsoft Excel (v2019, Microsoft Corp).
RESULTS: Some videos were excluded for assessment because of irrelevance (17), duplication (4), being a commercial (5), or consisting only of video without relevant audio (8). The total DISCERN score was “fair” with a mean score of 41. Most of the videos scored as either fair or poor. None of the videos recorded meets all 4 criteria of the JAMA tool.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Even though Youtube videos have well potential to offer patients broad information regarding veneers, most of the contents of the sources should be considered low quality except for a few decent samples.

Keywords: YouTube, DISCERN, JAMA, Veneer

İsmail Serhat Sadıkoğlu, Ruhsan Müdüroğlu Adıgüzel. Evaluating YouTube Videos About Dental Veneers Using Two Different Quality Assessment Systems. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 207-211

Sorumlu Yazar: İsmail Serhat Sadıkoğlu, K.K.T.C.
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale