e-ISSN 1302-7476
Genel Anestezi Altında Dental Tedavileri Yapılan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 187-192 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.92005

Genel Anestezi Altında Dental Tedavileri Yapılan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

Hazal Özer1, Mutlu Güneş2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı
2Özel Dental Poliklinik

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, çocuk hastaların genel anesteziye alınma sebeplerinin, American Society of Anesthesiologists (ASA) skorlarının, sistemik rahatsızlıkların, istenilen konsültasyonların, profilaksi gerekliliğinin, tekrarlanan genel anestezi ihtiyacının ve uygulanan dental işlemlerin güncel literatür eşliğinde tartışılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız kapsamında, yaşları 1-16 arası değişen 188 hastanın, tıp ve diş hekimliği fakültelerinin arşivlerinde bulunan dosyaları ile genel anestezi ve dental tedavi onamları incelendi. İnceleme kapsamında elde edilen bilgiler, “demografik veriler, ASA skorları, genel anestezi geçmişi, profilaksi gerekliliği, sistemik durumlar, istenilen konsültasyonlar, genel anesteziye alınma sebepleri ve uygulanan dental tedaviler” başlıkları altında değerlendirildi.
BULGULAR: Tedavileri tamamlanan 188 hastanın 99’u(%52,66) ASAII, 70’i(%37,23) ASAI ve 19’u(%10,11) ASAIII riskle opere edilmiştir. En az bir kez dental genel anestezi geçmişi olan hasta sayısı 12 (%6,39)’dir. En sık karşılaşılan sistemik hastalıkların epilepsi (%48) ve KVS hastalıkları (%36) olduğu görülmüştür. En sık konsültasyon ihtiyacı olan bölümler ise pediatri (%39,46), çocuk nöroloji (%31,97) ve çocuk kardiyolojidir (%12,24). Genel anestezi nedenleri incelendiğinde 49 (%26,06) hastanın kooperasyon yetersizliği ve 139 (%73,94) hastanın özel bakım ihtiyacı olduğu öğrenilmiştir. Uygulanan 2143 dental tedavinin 1220’si(%56,93) restoratif tedavi, 193’ü(%9,01) endodontik tedavi, 645’i(%30,10) diş çekimi, 47’si(%2,19) koruyucu tedavi ve 38’i(%1,77) Faz-I periodontal tedaviden oluşmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kooperasyon yetersizliği ve özel bakım ihtiyacı olan çocukların dental tedavisinde genel anestezi etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Diş Hekimliği, Dental Tedavi, Genel Anestezi

Retrospective Evaluation of Cases Undergoing Dental Treatments Under General Anesthesia

Hazal Özer1, Mutlu Güneş2
1Konya Necmettin Erbakan University Faculty Of Dentistry Department Of Pediatric Dentistry
2Dental Office

INTRODUCTION: Aim of this study is to discuss the reasons for treating pediatric patients under general anesthesia, American Society of Anesthesiologists (ASA) scores, systemic disease, consultations, endocarditis prophylaxis, need for repeated general anesthesia and dental treatment in the light of the literature.
METHODS: In our study, files in the archives of medicine and dentistry faculties and general anesthesia-dental treatment consents of 188 patients aged 1-16 were examined. The information obtained as a result of the examination was evaluated under the headings of “demographic data, ASA scores, general anesthesia experience, prophylaxis, systemic diseases, consultations, reasons for general anesthesia and dental treatments”.
RESULTS: Of the 188 patients operated with 99(52.66%) ASAII, 70(37.23%) ASAI and 19(10.11%) ASAIII risk. The most common systemic diseases were epilepsy (48%) followed by CVS diseases (36%). The departments referred for consultation are pediatrics (39.46%), pediatric neurology (31.97%) and pediatric cardiology (12.24%). Causes of general anesthesia; 49(26.06%) patients were uncooperative and 139(73.94%) patients were in need of special health care needs. 2143 dental treatments were performed which were 1220(56.93%) restorative treatment, 193(9.01%) endodontic treatment, 645(30.10%) tooth extraction,47(2.19%) preventive treatment and 38(1.77%) of Phase-I periodontal therapy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: General anesthesia is effective and reliable treatment method in the dental treatment of children with uncooperation and special health care needs.

Keywords: Dental Treatment, General Anesthesia, Pediatric Dentistry

Hazal Özer, Mutlu Güneş. Retrospective Evaluation of Cases Undergoing Dental Treatments Under General Anesthesia. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 187-192

Sorumlu Yazar: Hazal Özer, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale