e-ISSN 1302-7476
Diş Hekimlerinin Lokal Anestezikler, Toksisitesi ve Lipid Tedavisi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri: Anket Çalışması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(2): 69-75 | DOI: 10.5505/eudfd.2019.95914

Diş Hekimlerinin Lokal Anestezikler, Toksisitesi ve Lipid Tedavisi Hakkındaki Bilgi Düzeyleri: Anket Çalışması

Derya Karasu, Şeyda Efsun Özgünay, Canan Yılmaz, ilken uğuz
Sağlık Bilmleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Lokal anestezikler diş hekimleri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; diş hekimlerinin lokal anestezikler, lokal anestezik toksisitesi ve lipid tedavisi hakkındaki bilgilerini incelemek ve bu konu hakkındaki farkındalığı artırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bursa ilinde çalışmakta olan diş hekimleri çalışmaya dahil edildi. Katılımcılara lokal anestezikler, lokal anestezik toksisitesi ve lipid tedavisi hakkındaki anket formu verildi.
BULGULAR: Çalışmamız için 600 katılımcı hedeflendi fakat katılımcıların %17’si anketi tamamladı. Katılımcıların yaş ortalaması 40.71 ve çalışma yılı 16.91 idi. %52.9’u kadın ve %55.9’u Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışmaktaydı. Katılımcıların %19.6’sı lokal anestezik toksisitesi görmüş, %59.4’ü lipid tedavisini hiç duymamıştı, %2.1’i lipid tedavisini biliyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Toksisitesinin ölümcül olabilmesi açısından diş hekimleri lokal anestezikler, lokal anestezik toksisitesi ve tedavisi hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar. Her kurumda lokal anesteziklerin sistemik toksisite tedavisinde lipid tedavisinin yönetimine ilişkin talimatlar hazırlanmalıdır ve çabuk ulaşılır bir yerde bulunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Lokal anestezik, toksisite, intravenöz lipid emülsiyonu, diş hekimi, anket

Dentists' Knowledge of Local Anesthetics, Local Anesthetic Toxicity and Lipid Therapy: A Survey Study

Derya Karasu, Şeyda Efsun Özgünay, Canan Yılmaz, ilken uğuz
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Education Hospital, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Local anesthetics are commonly used by dentists. The aim of this survey study is to investigate dentists' knowledge of local anesthetics, local anesthetic toxicity, and lipid emulsion therapy, and to raise awareness on this issue.
METHODS: The study was carried out with dentists working in Bursa province of Turkey. The participants were asked to fill out a survey form addressing local anesthetics, local anesthetic toxicity, and lipid therapy.
RESULTS: Although the targeted participant number was 600, only 17% of the participants completed the survey. The average age of the participants was 40.71 years with the average working experience of 16.91 years. Of all participating dentists, 52.9% was women and 55.9% was working at institutions affiliated to the Ministry of Health.According to the survey results, 19.6% had encountered with the cases of local anesthetic toxicity; 59.4% had never heard of lipid emulsion therapy whereas 2.1% knew with lipid emulsion therapy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering the fact that toxicity can be fatal, dentists should have adequate information about local anesthetics, local anesthetic toxicity, and the treatment of toxicity. Instructions regarding the management of lipid emulsion treatment should be prepared in every institution for the treatment of local anesthetic-induced systemic toxicity and kept in a readily accessible place.

Keywords: Local anesthetic, toxicity, intravenous lipid emulsions, dentists, survey

Derya Karasu, Şeyda Efsun Özgünay, Canan Yılmaz, ilken uğuz. Dentists' Knowledge of Local Anesthetics, Local Anesthetic Toxicity and Lipid Therapy: A Survey Study. EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(2): 69-75

Sorumlu Yazar: Derya Karasu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale