ISSN 1302-7476
Dental İmplant Çevresindeki Kemik Defektlerinin Tamirinde Enjekte Edilebilir Trombositten Zengin Fibrin ile Kullanılan Sentetik Kemik Greftinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(2): 114-122 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.97268

Dental İmplant Çevresindeki Kemik Defektlerinin Tamirinde Enjekte Edilebilir Trombositten Zengin Fibrin ile Kullanılan Sentetik Kemik Greftinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

Selin Kenç, Gözde Işık, Meltem Özden Yüce, Sevtap Günbay, Tayfun Günbay
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu retrospektif çalışmanın amacı, enjekte ediliebilir trombositten zengin fibrin (E-TZF) ile kullanılan sentetik kemik greftlerinin, implant çevresi defektlerin tamirinde kullanımının kısa dönem sonuçlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma, 2018 ve 2019 Ocak ayları arasında, maksillada dental implant cerrahisi ile birlikte YKR uygulanmış ve YKR’de E-TZF ile sentetik kemik grefti kullanılmış olan hasta dosyaları incelenerek gerçekleştirilmiştir. Ogmente bukkal kemik genişliğindeki değişiklik, operasyonu takiben ve 6.ayda alınan dental volümetrik tomografiler üzerinden ölçülmüştür. Protetik yüklemeyi takiben 3. ve 6. ayda alınan periapikal radyografilerde marjinal kemik kaybı hesaplanmıştır. Ayrıca, bir yıllık takip sürecinde dental implant sağ kalımı değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Toplam, 20 hasta dosyası (8 erkek ve 12 kadın; yaş aralığı 33 ile 56; yaş ortalaması 45.75 ± 6.43) değerlendirmeye alınmıştır. Zaman içinde, ogmente bukkal kemik genişliğindeki azalma ve marjinal kemik kaybı düşük oranda gözlenmiştir ancak bu farklılık, istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.001). Dental implantların ortalama sağ kalım oranı % 98.64’tür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: E-TZF ile kullanılan sentetik kemik grefti kısa dönemde olumlu sonuçlar göstermiştir. Bununla birlikte, bu retrospektif çalışmanın sonuçlarını desteklemek için uzun süreli ve daha büyük örneklem sayısına sahip randomize kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Dental implant, enjekte edilebilir trombositten zengin fibrin, sentetik kemik grefti, kısa dönem sonuçlar

Evaluation of Effectiveness of Synthetic Bone Graft using with Injectable Platelet-Rich Fibrin on Treatment of Peri-implant Bone Defects: A Retrospective Study

Selin Kenç, Gözde Işık, Meltem Özden Yüce, Sevtap Günbay, Tayfun Günbay
Department of Oral and Maxilofacial Surgery, Ege University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this retrospective study is to evaluate the short-term outcomes of synthetic bone grafts using with injectable platelet-rich fibrin (i-PRF) for treatment of peri-implant defects.
METHODS: This retrospective study was conducted the patients who treated with dental implant in maxilla, and GBR using synthetic bone graft in combination with i-PRF, between January 2018 and January 2019. The change of augmented buccal bone width was measured on cone beam-computed tomography images taken immediately and after 6th months. Marginal bone loss was calculated on periapical radiographs taken at 3th and 6th months following prosthetic loading. Also, the survival rate of dental implants was evaluated at 1 year follow-up.
RESULTS: A total of 20 patients’ record (8 males and 12 females; age range 33 to 56; mean age 45.75 ± 6.43) were analyzed. That the decrease of augmented buccal bone width and marginal bone loss have been observed at a low rate, however, the differences were statistically significant (p <0.001). The mean survival rate of dental implants was 98.64%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The use of synthetic bone graft in combination with i-PRF showed positive results. However, long-term randomized studies with larger sample sizes are needed to support the outcomes of this retrospective study.

Keywords: Dental implant, injectable platelet-rich fibrin, guided bone regeneration, synthetic bone graft, short-term outcomes

Selin Kenç, Gözde Işık, Meltem Özden Yüce, Sevtap Günbay, Tayfun Günbay. Evaluation of Effectiveness of Synthetic Bone Graft using with Injectable Platelet-Rich Fibrin on Treatment of Peri-implant Bone Defects: A Retrospective Study. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(2): 114-122

Sorumlu Yazar: Selin Kenç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale