e-ISSN 1302-7476
Profilaktik Polisaj Protokollerinin Farklı Rezin Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 221-226 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.99815

Profilaktik Polisaj Protokollerinin Farklı Rezin Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi

Burcu Oğlakçı, Leyla Fazlıoğlu, Zumrut Ceren Özduman, Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi AD, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Profilaktik polisaj protokollerinin farklı rezin kompozitlerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üç farklı rezin kompozit kullanılmıştır: nanohibrit(Charisma Topaz-CT), yüksek visköziteli bulk-fill(Filtek Bulk Fill-FB) ve düşük visköziteli bulk-fill(Metafil Bulk Fill-MB). Toplam 120 adet disk şeklinde örnek(çap: 4mm,kalınlık: 2mm) hazırlanmış ve LED ışık cihazı ile 20 s boyunca polimerize edilmiştir(1000 mW/cm2). Polisaj işlemleri, alüminyum oksit diskler(OptiDisc) ile gerçekleştirilmiş ve farklı profilaktik polisaj protokollerine göre rastgele 4 alt gruba ayrılmıştır(n=10): 1)kontrol(profilaktik polisaj protokolü yok), 2)polisaj patı, 3)air-polishing, 4)air-polishing+polisaj patı. Yüzey pürüzlülüğü(Ra,μm), kontakt profilometre(Marsurf M 300C) ile ölçülmüştür. Veriler, iki yönlü ANOVA ve Bonferroni testleri kullanılarak değerlendirilmiştir(p<0,05).
BULGULAR: Profilaktik polisaj protokolleri kıyaslandığında, MB ve CT için, kontrol ve polisaj pat grupları, air-polishing ve air-polishing+polisaj patı gruplarına göre istatistiksel olarak daha düşük yüzey pürüzlülüğü göstermiştir. FB için, polisaj patı grubu, air-polishing grubuna göre istatistiksel olarak daha düşük yüzey pürüzlülüğü göstermiştir. Rezin kompozitler kıyaslandığında, kontrol grubu için, CT, MB ve FB’e kıyasla istatistiksel olarak daha düşük yüzey pürüzlülüğü göstermiştir. Profilaktik polisaj protokolleri için, CT, MB’e kıyasla istatistiksel olarak daha düşük yüzey pürüzlülüğü göstermiştir(p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm test edilen kompozitler için, air-polishing, polisaj patına kıyasla daha fazla yüzey pürüzlülüğüne neden olmuştur. Ayrıca, tüm profilaktik polisaj protokolleri için düşük vizköziteli bulk-fill, nanohibrit kompozite kıyasla daha yüksek yüzey pürüzlülüğü göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kompozit rezin, polisaj patı, air-polishing, yüzey pürüzlülüğü, bulk-fill

The Effect of Prophylactic Polishing Protocols on Surface Roughness of Different Resin Composites

Burcu Oğlakçı, Leyla Fazlıoğlu, Zumrut Ceren Özduman, Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç
Bezmialem Vakif University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry, İstanbul

INTRODUCTION: Evaluation the effect of prophylactic polishing protocols on the surface roughness of different resin composites.
METHODS: Three different resin composites were used: nanohybrid(Charisma Topaz-CT), high-viscosity bulk-fill(Filtek Bulk Fill-FB) and low-viscosity bulk-fill(Metafil Bulk Fill-MB)(N=40). Totally 120 disc-shaped specimens(diameter: 4mm,thickness: 2mm) were fabricated and polymerized with LED light-curing device for 20s(1000 mW/cm2). The polishing procedures were performed with aluminum oxide discs (OptiDisc) and randomly subdivided into four groups according to different prophylactic polishing protocols(n=10): 1)control(no prophylactic polishing protocol), 2)polishing paste, 3)air-polishing, 4)air-polishing+polishing paste. The surface roughness(Ra,μm) were measured by a contact profilometry(Marsurf M 300C). Data were statistically analyzed with two-way ANOVA and Bonferroni tests(p<0.05).
RESULTS: Regarding the polishing protocols, for MB and CT, control and polishing paste groups showed significantly lower surface roughness than air-polishing and air-polishing+polishing paste groups. For FB, polishing paste group showed significantly lower surface roughness than air-polishing group. Regarding the resin composites, for control group, CT showed significantly lower surface roughness than MB and FB. For all prophylactic polishing protocols, CT showed significantly lower surface roughness than MB(p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Air-polishing caused higher surface roughness than polishing paste for all tested composites. Besides, low-viscosity bulk-fill showed higher surface roughness than nanohybrid composite for all prophylactic polishing protocols.

Keywords: Composite resin, polishing paste, air-polishing, surface roughness, bulk-fill

Burcu Oğlakçı, Leyla Fazlıoğlu, Zumrut Ceren Özduman, Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç. The Effect of Prophylactic Polishing Protocols on Surface Roughness of Different Resin Composites. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 221-226

Sorumlu Yazar: Burcu Oğlakçı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale