e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Endodontide Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Talep Edilen Olgularda Ön Teşhislerin Radyolojik Doğrulanma Oranı: Retrospektif Çalışma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 213-219 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.08860

Endodontide Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Talep Edilen Olgularda Ön Teşhislerin Radyolojik Doğrulanma Oranı: Retrospektif Çalışma

Burcu Şerefoğlu1, Betül İlhan2
1Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, endodontistler tarafından talep edilen konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) incelemelerinde ön teşhis/istek nedenlerinin dağılımının ve endodontistler tarafından belirlenen ön teşhislerin radyolojik tanı ile doğrulanma oranının belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 01 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında Ağız Diş ve Çene Radyolojisi biriminde gerçekleştirilen KIBT incelemelerine ait raporlar dahil edildi. Endodonti Anabilim Dalı tarafından talep edilen KIBT inceleme raporları belirlenerek, her bir incelemeye yönelik ön teşhis/istek nedenleri kaydedildi. Endodonti uzmanlarının KIBT görüntüleme taleplerine yönelik dağılım tanımlayıcı istatistik ile değerlendirildi. Endodontik ön teşhislerin radyolojik tanı ile doğrulanma oranları ise Wilson yöntemine göre hesaplandı ve %95 güven aralığı ile birlikte sunuldu.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 4325 adet KIBT raporunun 329 tanesinin (%7,60) endodontik patolojilerin incelenmesi amacıyla talep edildiği belirlendi. En sık görülen endodontik ön teşhis/istek nedeni apikal lezyon tetkiki (%39,36), kök kanal morfolojisinin değerlendirilmesi (%22,22) ve vertikal kırık (%20,63) şeklinde sıralanmaktaydı. Endodontik ön teşhislerin radyolojik tanı ile doğrulanma oranının en yüksek olduğu patoloji internal rezorbsiyon (%86), en düşük olduğu patoloji ise vertikal kırık (%40) olarak belirlendi. Tüm olgular değerlendirildiğinde endodontik ön teşhislerin radyolojik tanı ile doğrulanma oranı %55 olarak hesaplandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnternal rezorbsiyon olguları radyolojik olarak en sık doğrulanan ön teşhis olurken, doğrulanma oranı vertikal kırık şüphesiyle KIBT incelemeye yönlendirilen olgularda düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: KIBT, endodontik patoloji, radyolojik tanı, doğrulanma oranı

The Radiological Confirmation Rate of Endodontic Prediagnoses for Cone Beam Computed Tomography Examinations

Burcu Şerefoğlu1, Betül İlhan2
1Ege University, School of Dentistry, Department of Endodontology, Bornova,İzmir, Turkey
2Ege University, School of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Bornova,İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to identify endodontic prediagnoses and referral reasons for Cone Beam Computed Tomography (CBCT) examinations, and to determine the radiological confirmation rate on archived CBCT reports.
METHODS: Radiological reports from CBCT examinations performed between January 01-December 31, 2019 were scanned through the archives. CBCT examination that were requested by endodontists were identified and endodontic prediagnoses were recorded for each examination. The distribution of endodontic prediagnoses was analyzed using descriptive methods. The radiological confirmation rate between endodontic prediagnoses and radiological diagnosis was calculated using Wilson’s method with 95% confidence interval.
RESULTS: A total of 4325 CBCT reports were included. Among these 329 CBCT examinations (7.60%) were performed for the diagnosis of endodontic pathologies. The most common reasons for CBCT referral were examination of apical lesion (39.36%), root canal morphology (22,22%) and vertical fracture (20.63%). Internal root resorption was the highest radiologically confirmed pathology, while confirmation rate for vertical fracture was the lowest. The overall radiological confirmation rate for endodontic prediagnoses was calculated as 55%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our results a prediagnosis of internal root resorption is commonly confirmed by CBCT, while the radiological confirmation rate for suspected vertical root fracture is low.

Keywords: CBCT, endodontic pathology, radiological diagnosis, confirmation rate

Burcu Şerefoğlu, Betül İlhan. The Radiological Confirmation Rate of Endodontic Prediagnoses for Cone Beam Computed Tomography Examinations. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(3): 213-219

Sorumlu Yazar: Burcu Şerefoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale