e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Renk, Işınlama Mesafesi ve Işınlama Süresinin İki Farklı Kompomer Materyalinin Yüzey Sertliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 187-192

Renk, Işınlama Mesafesi ve Işınlama Süresinin İki Farklı Kompomer Materyalinin Yüzey Sertliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Dilşah Çoğulu, Nazan Ersin, Fahinur Ertuğrul
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, rezin renginin, ışık kaynağı ile dolgu arası mesafenin ve ışınlama süresinin iki farklı kompomer materyalinin yüzey sertliği üzerine etkisinin incelenmesidir.
YÖNTEMLER: Çalışmada 200 örnek 20 farklı gruba göre hazırlandı (n=10). Bu gruplar, iki farklı ışık kaynağı mesafesi, beş farklı rezin rengi ve iki farklı ışınlama süresi olarak sınıflandırıldı. Hazırlanan tüm örnekler LED ışık cihazı ile polimerize edildikten sonra, alt ve üst yüzeylerinden sertlik değerleri ölçümü yapıldı. İstatistiksel değerlendirme tek yönlü varyans analizi ile yapıldı.
BULGULAR: Koyu renkli materyal gruplarında alt yüzey sertlik değerlerinin, diğer gruplara göre anlamlı düzeyde düşük olduğu saptandı. Işık kaynağı ucu-dolgu arası mesafe incelendiğinde, alt yüzey sertlik değerlerinin 4 mm grubunda anlamlı düzeyde düşük olduğu kaydedildi. Üst ve alt yüzey sertlik değerleri ölçümlerinde, tüm gruplar için 20 sn ve 40 sn ışınlama süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı.
SONUÇ: Yeterli polimerizasyon elde edebilmek için uygulanan kompomer materyalinin renginin, ışık kaynağı-dolgu arası mesafenin ve ışınlama süresinin önemli faktörler olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Yüzey sertliği, kompomer

The Evaluation of the Effect of Resin Shade, Tip Distance and Curing Time on Microhardness of Two Different Compomer Resins

Dilşah Çoğulu, Nazan Ersin, Fahinur Ertuğrul
Ege University, School of Dentistry, Department of Pedodontics

OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the effect of resin shade, curing tip distance and curing time on the microhardness of two different compomers.
METHODS: Two hundred compomer specimens were randomly prepared and divided into twenty experimental groups (n=10): two curing tip distances, five resin shades and two curing times. After all samples were polymerized with LED device, microhardness measurements were obtained on the top and bottom surfaces. Statistical analysis was performed by one-way variance analysis.
RESULTS: The microhardness of dark resin shades at bottom surfaces were found statistically lower in comparison with the other groups. In the evaluation of curing tip distances, the microhardness of bottom surfaces in 4 mm group was found statistically lower. There were significant differences between 20 s and 40 s curing times at bottom and top surfaces.
CONCLUSION: It was concluded that resin shade, light curing tip distance and curing time are important factors to be considered for obtaining adequate polymerization.

Keywords: Microhardness, compomer

Dilşah Çoğulu, Nazan Ersin, Fahinur Ertuğrul. The Evaluation of the Effect of Resin Shade, Tip Distance and Curing Time on Microhardness of Two Different Compomer Resins. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 187-192

Sorumlu Yazar: Dilşah Çoğulu
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale