e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Periodontitis Öyküsü Olan Hastalarda İmplant Çevresi Kemik Seviyelerinin Değerlendirilmesi; İki Yıllık Bulgular [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 213-218 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.13284

Periodontitis Öyküsü Olan Hastalarda İmplant Çevresi Kemik Seviyelerinin Değerlendirilmesi; İki Yıllık Bulgular

Pınar Meriç1, Burcu Kanmaz2, Erhan Çömlekoğlu3, Nurcan Buduneli1
1Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, İzmir
2İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamız, sağlıklı periodontal dokulara sahip hastalar ile periodontitis öyküsü olan hastalarda 2 yıl takip sürecinde dental implant çevresinde marjinal kemik kaybını karşılaştırmaktır. İkincil amacımız, sigaranın dental implantlarda marjinal kemik kaybı üzerine olan ilişkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Periodontitisli 13 hasta ve periodontal olarak sağlıklı 7 birey çalışmaya alındı. İdame seanslarında periodontal ve peri-implant klinik değerlendirmeler yapıldı ve gereken hastalarda tüm ağız debridmanı yapılarak ağız bakımı eğitimi verildi. İmplant yerleştirildikten sonra 10. gün, 1. ay, 6. ay ve 2. yıl kontrollerinde implant marjinal kemik seviyeleri ölçülerek karşılaştırıldı.
BULGULAR: Periodontitis öyküsü olan 10 hasta (implant sayısı = 27) ve 6 periodontal sağlıklı birey (implant sayısı = 10) 2 yıllık takibi tamamladı. Periodontitis grubunda 4 ve sağlıklı grupta 2 hasta sigara içmektedir. 6 ay ve 2 yılda, tüm klinik ölçümler ve marjinal kemik kaybı, periodontitis grubunda anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Düzenli bakım programına rağmen periodontitis öyküsü olan sigara içen hastalarda marjinal kemik kaybı daha yüksekti. Özellikle periodontitis öyküsü olan sigara içen hastalarda diş implantlarının etrafındaki ciddi marjinal kemik kaybını önlemek için yılda en az iki kez olmak üzere sık hatırlama ziyaretleri önerilir.

Anahtar Kelimeler: Dental implant, periodontitis, marjinal kemik yıkımı, destekleyici periodontal tedavi

Marginal Bone Levels Around Implants in Patients With Periodontitis History; Two-Years Findings

Pınar Meriç1, Burcu Kanmaz2, Erhan Çömlekoğlu3, Nurcan Buduneli1
1Department of Periodontology, School of Dentistry, Ege University, Izmir, Turkey
2Department of Periodontology, School of Dentistry, Izmir Demokrasi University, Izmir, Turkey
3Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Ege University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The primary aim of this 2-years prospective observational study was to compare the marginal bone loss around implants between patients with healthy periodontal tissues and those with periodontitis history all of whom were in regular maintenance program. The secondary aim was to evaluate the possible relation of smoking on marginal bone loss around dental implants.
METHODS: Thirteen patients with periodontitis and seven periodontally healthy individuals were recruited. Periodontal and peri-implant clinical examination was performed in the maintenance visits and full-mouth debridement and oral hygiene instructions were provided if needed. Marginal bone levels were evaluated at 10-days, 1-month, 6-months and 2-years controls after implant placement.
RESULTS: Ten patients with periodontitis history (number of implants = 27) and six periodontally healthy individuals (number of implants = 10) completed the 2-years follow-up. In periodontitis group 4 and in healthy group 2 patients were smokers. At 6-months and 2-years, all clinical measurements and marginal bone loss exhibited significantly higher values in the periodontitis group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Marginal bone loss was higher in smoker patients with periodontitis history despite the regular maintenance program. Frequent recall visits not less than twice a year are suggested to prevent severe marginal bone loss around dental implants particularly in smoker patients with a history of periodontitis.

Keywords: Dental implant, periodontitis, marginal bone loss, supportive therapy

Pınar Meriç, Burcu Kanmaz, Erhan Çömlekoğlu, Nurcan Buduneli. Marginal Bone Levels Around Implants in Patients With Periodontitis History; Two-Years Findings. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 213-218

Sorumlu Yazar: Pınar Meriç, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale