e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Semptomatik Dişlere Sahip Olan Hastalarda Dört Farklı Elektronik Ağrı Değelendirme Skalasının Karşılaştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 195-200 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.17136

Semptomatik Dişlere Sahip Olan Hastalarda Dört Farklı Elektronik Ağrı Değelendirme Skalasının Karşılaştırılması

Tan Fırat Eyüboğlu
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, semptomatik dişleri olan hastalarda dört farklı elektronik ağrı skalası arasındaki korelasyonu ve uyum düzeyini değerlendirmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Semptomatik dişi olan 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, diş tipi kaydedildi. Hastalardan, kanal tedavisi öncesinde elektronik ağrı derecelendirme programında ağrı şiddetlerini dört farklı ağrı skalasında işaretlemeleri istendi; Görsel Analog Skala (VAS), Renk Analog Skalası (CAS), Sayısal Derecelendirme Skalası (NRS) ve Yüz Derecelendirme Skalası (FRS). Daha sonra, ağrı skorlamasındaki korelasyon ve uyum düzeyini değerlendirmek için tüm skorlar istatistiksel analize tabi tutuldu.
BULGULAR: Tüm ağrı derecelendirme skalaları arasında pozitif korelasyon bulundu (p <0.001). En yüksek korelasyon CAS ve NRS skorları arasında gözlendi (r = 0.930, p <0.001). Ağrı yorumlamasında en yüksek düzeyde uyum CAS ve NRS arasında (0.685, p <0.001), en düşük uyum ise CAS ile FRS arasında (0.384, p <0.001) gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ağrı derecelendirme prosedürünün öznelliğini gösterecek şekilde, tüm skalalar arasında güçlü bir korelasyon ama orta düzeyde bir uyum bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Renk analog skalası, yüz derecelendirme skalası, sayısal derecelendirme skalası, ağrı derecelendirme skalası, görsel analog skalası

Comparison of Four Different Electronic Pain Rating Scales in Patients with Symptomatic Tooth

Tan Fırat Eyüboğlu
Department of Endodontics, School of Dentistry, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The study aimed was to assess correlation and evaluate the agreement level between four different electronic pain rating scales in patients with symptomatic teeth.
METHODS: 50 patients with symptomatic teeth who consented were enrolled for this study. Patients’ age, sex, tooth type was recorded. Patients were then asked to mark their pain intensity on four pain rating scales; Visual Analogue Scale (VAS), Color Analogue Scale (CAS), Numerical Rating Scale (NRS) and Faces Rating Scale (FRS) before root canal treatment via an electronic pain rating program. All scores were then subjected to statistical analysis to assess correlation and agreement level in pain interpretation.
RESULTS: A positive correlation was found between all pain rating scales (p<0.001). The highest correlation was observed between CAS and NRS scores (r=0.930, p<0.001). The highest level of agreement in pain interpretation was observed between CAS and NRS (0.685, p <0.001) while, the lowest was between CAS and FRS (0.384, p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: All rating scales presented a strong positive correlation whit a moderate level of agreement between scales indicating subjectivity of pain rating procedure.

Keywords: Color analogue scale, faces rating scale, numerical rating scale, pain rating scale, visual analogue scale

Tan Fırat Eyüboğlu. Comparison of Four Different Electronic Pain Rating Scales in Patients with Symptomatic Tooth. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 195-200

Sorumlu Yazar: Tan Fırat Eyüboğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale