e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Fiber Postun Kök Dentinine Bağlanma Dayanımı Üzerine Bulk-Fill ve Self-Adhering Kompozit Rezinlerin Etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(1): 61-67 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.23500

Fiber Postun Kök Dentinine Bağlanma Dayanımı Üzerine Bulk-Fill ve Self-Adhering Kompozit Rezinlerin Etkisi

Nazire Nurdan Çakır Kılınç1, Ayşe Nur Doğan2, Sezer Demirbuga3
1Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Kayseri
2Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, bulk-fill ve self adeziv kompozitler ile yapıştırılan fiber postların kök dentinine bağlanma dayanımlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada tek köklü ve tek kanallı 30 adet çekilmiş insan mandibular premolar dişleri kullanıldı. Diş kronları mine-sement hattından kesilerek kronları uzaklaştırıldı ve kanal tedavisi yapıldı. Post boşlukları post uzunluğuna göre hazırlandıktan sonra kökler, kullanılan materyale göre rastgele 5 gruba ayrıldı (n=30). Çalışmada 5 adet rezin bazlı materyal; RelyX U 200 (3M ESPE, Neuss, Almanya), Grandio Flow (VOCO, Cuxhaven, Almanya), Vertise Flow (Kerr, Kaliforniya, ABD), Filtek Bulk Fill Flowable (3M ESPE, Neuss, Almanya), SDR (Dentsply, Birleşik Krallık). kullanıldı. Bütün köklerden 1 mm kalınlığında horizontal kesitler alındı ve push-out bağlanma dayanımı testi uygulandı. Veriler Tek Yönlü ANOVA ve Tukey HSD Post-Hoc testleri kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: RelyX ≥ U 200 en yüksek bağlanma dayanım değerini göstermiştir(P<0,05). Vertise Flow SDR’ ye göre de daha düşük bağlanma dayanım değeri sunmuştur(P<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: RelyX U200 post uygulamalarında güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bulk-fill kompozit rezin, self-adeziv, fiber post, push-out bağlanma dayanımı

Effect of Bulk-Fill and Self-Adhering Composite Resins on the Bond Strength of Fiber Post to Root Dentin

Nazire Nurdan Çakır Kılınç1, Ayşe Nur Doğan2, Sezer Demirbuga3
1Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Nuh Naci Yazgan University, Kayseri, Turkey
2Nimet Bayraktar Oral and Dental Health Center, Kayseri, Turkey
3Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Erciyes University, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the bond strength of fiber posts bonded with bulk-fill and self-adhesive composites to root dentin.
METHODS: In this study, 30 extracted human mandibular premolars with a single root and a single canal were used. The tooth crowns were cut from the enamel-cement line, the crowns were removed and root canal treatment was performed. After the post spaces were prepared according to the post length, the roots were randomly divided into 5 groups according to the material used (n = 30). In the study, 5 resin-based materials; RelyX U 200 (3M ESPE, Neuss, Germany), Grandio Flow (VOCO, Cuxhaven, Germany), Vertise Flow (Kerr, California, USA), Filtek Bulk Fill Flowable (3M ESPE, Neuss, Germany), SDR (Dentsply, UK). was used. Horizontal sections with a thickness of 1 mm were taken from all roots and a push-out bond strength test was applied. Data were analyzed using One-Way ANOVA and Tukey HSD Post-Hoc tests.
RESULTS: RelyX U200 showed the highest bond strength value (P<0,05). Vertise Flow showed lower bond strength value compared to SDR. (P<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: RelyX U200 can be used safely in post applications.

Keywords: Bulk-fill composite resin, self-adhesive, fiber post, push-out bond strength

Nazire Nurdan Çakır Kılınç, Ayşe Nur Doğan, Sezer Demirbuga. Effect of Bulk-Fill and Self-Adhering Composite Resins on the Bond Strength of Fiber Post to Root Dentin. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(1): 61-67

Sorumlu Yazar: Nazire Nurdan Çakır Kılınç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale