e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Setrimit İçeren Klorheksidin Glukonat ve Sodyum Hipokloritin Kanal Temizleyici Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 23-28

Setrimit İçeren Klorheksidin Glukonat ve Sodyum Hipokloritin Kanal Temizleyici Aktivitelerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Murat Türkün, Bilge Hakan Şen, Özge Gülmez
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Ad, İzmir

Amaç: Bu çalışmada kanal genişletme ve son yıkama solüsyonu olarak kullanılan Cetrexidin (%0,2 klorheksidin glukonat, %0,2
setrimit) ve %5,25'lik sodyum hipokloritin (NaOCI) kanal temizleyici etkinlikleri tarama elektron mikroskobu ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Yirmi adet yeni çekilmiş tek köklü üst keser diş, her grupta 4'er diş olacak şekilde 5'e ayrıldı. 1. grupta hem kanal genişletme işlemi sırasında hem de son yıkamada Cetrexidin; 2. grupta kanal genişletmede %5,25'lik NaOCI, son yıkamada
Cetrexidin; 3. grupta hem kanal genişletmede hem de son yıkamada %5,25'lik NaOCI kullanıldı. Pozitif kontrol grubunda hem genişletme hem son yıkamada serum fizyolojik kullanılır iken, negatif kontrol grubunda kanallar genişletme sırasında %5,25'lik
NaOCI ile ve son olarak ard arda EDTA ve %5,25'lik NaOCI ile yıkandı.
Bulgular: Birinci grupta, 2. ve 3. gruplara oranla tüm kanal seviyelerinde daha az debrise rastlandı (p<0,05). Birinci grupta kanalın koroner ve orta 1l3'ünde, 2. ve 3. gruplara oranla daha az smear materyali mevcutlu (p<0,05). Apikal 1l3'te ise tüm gruplarda yoğun smear materyali gözleniyordu (pb0,05).
Sonuç: Cetrexidinin; hem kanal genişletme hem de son yıkama solüsyonu olarak kullanıldığında sadece son yıkamada kullanılan Cetrexidin'den ve hem kanal genişletme, hem de son yıkamada kullanılan NaOCl'den daha etkili bir kanal temizliği sağladığı
bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: EDTA, klorheksidin, smear tabakası, irigasyon, sodyum hipoklorit

Comparative Investigation of Root Canal Cleansing Activity of Chlorhexidine Gluconate with Cetrimide and Sodium Hypochlorite

Murat Türkün, Bilge Hakan Şen, Özge Gülmez
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Ad, İzmir

Objectives: The purpose of this study was to comparatively investigate the cleansing efficacies of Cetrexidin (0.2% Chlorhexidine gluconate, 0.2% Cetrimide) and sodium hypochlorite (NaOCI) as working solution and final irrigating solution under scanning
electron microscope.
Methods: Twenty freshly extracted, single-rooted maxiIIaIf anterior teeth were divided info 5 groups of 4 each. In group 1, Cetrexidin was used as both working and final irrigating solutions; in group 2, 5.25 % NaOCI (working solution) and Cetrexidin (final irrigating solution) were used; in group 3, 5.25 % NaOCI was used as both working and final irrigating solutions. While saline solution was used as both working and final irrigating solutions in positive controls, 5.25 % NaOCI (working solution) and EDTA followed by a NaOCI (final irrigating solution) were used in negative controls.
Results: At all levels, root canals in group 1 exhibited less debris lhan root canals in groups 2 and 3 (p<0.05). At the coronal and middle third, less smeared material was apparent in group 1 lhan in group 2 and 3 (p<0.05). However, at the apical third, all groups showed heavy amountof smeared material (p<0.05).
Conclusion: Cetrexidine which was used as both working and final irrigating solutions produced more effective root canal cleanliness than both Cetrexidine used only as a final irrigating solution and 5.25% NaOCI used as working and final irrigating solutions.

Keywords: EDTA, chforhexidines, mearfayer, irrigation, sodium hypochlorite

Murat Türkün, Bilge Hakan Şen, Özge Gülmez. Comparative Investigation of Root Canal Cleansing Activity of Chlorhexidine Gluconate with Cetrimide and Sodium Hypochlorite. EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 23-28

Sorumlu Yazar: Özge Gülmez, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale