e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Farklı Isıl İşlem Uygulanmış Nikel Titanyum Eğelerin Döngüsel Yorgunluk Dirençlerinin Karşılaştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 209-213 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.24855

Farklı Isıl İşlem Uygulanmış Nikel Titanyum Eğelerin Döngüsel Yorgunluk Dirençlerinin Karşılaştırılması

Gözde Kandemir Demirci, Seniha Micooğulları Kurt, Burcu Şerefoğlu, Mehmet Emin Kaval, Mehmet Kemal Çalışkan
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Farklı ısıl işlem uygulamaları ile üretilmiş nikel titanyum eğelerinin döngüsel yorgunluk dirençlerinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: On ikişer adet Scope RS Gold (25.06), Scope RS Blue (25.06) ve Scope RS “controlled memory” (CM) (25.06) nikel titanyum eğeleri çalışmaya dâhil edildi. Eğeler 60° kanal kurvatür açısına ve 3 mm kurvatür yarı çapına sahip paslanmaz çelikten yapılmış yapay kanallar kullanılarak döngüsel yorgunluk testi uygulandı. Eğeler kırılıncaya kadar geçen süre kaydedildi ve eğelerin kırılıncaya kadar gerçekleştirdiği tur sayısı hesaplandı. Elde edilen veriler One-way ANOVA ve post-hoc Tukey testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Eğelerin kırılma dayanımının yüksekten düşüğe sıralaması Scope RS CM, Scope RS Gold ve Scope RS Blue olarak bulundu. Scope RS CM eğelerinin döngüsel yorgunluk direnci diğer gruplardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0,05). Scope RS Blue ve Scope RS Gold eğeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sınırları dâhilinde, Scope RS CM nikel titanyum eğesinin döngüsel yorgunluk direnci Scope RS Gold ve Scope RS Blue eğelerinden daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Döngüsel yorgunluk, nikel titanyum, ısıl işlem

The Comparative Evaluation of Cyclic Fatique Resistance of Different Heat-treated NiTi Instruments

Gözde Kandemir Demirci, Seniha Micooğulları Kurt, Burcu Şerefoğlu, Mehmet Emin Kaval, Mehmet Kemal Çalışkan
Department of Endodontics, Ege University Faculty of Dentistry, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: To compare the cyclic fatigue resistance of different heat-treated NiTi files.
METHODS: Scope RS Gold (25.06), Scope RS Blue (25.06) and Scope RS controlled memory (CM) (25.06) nickel titanium files were included in the present study (n=12). According to the manufacturer instruction files were rotated in an artificial stainless steel canal with 3 mm radius and 60° angle of curvature. The time to failure of files was recorded and the number of cycles to failure of the files were calculated. The data were analysed with One-way ANOVA and post-hoc Tukey tests.
RESULTS: The mean number of cycles to failure of files highest to lowest was Scope RS CM, Scope RS Gold and Scope RS Blue, respectively. A statistically significant difference was noted between Scope CM and the other two groups (p<0.05). There was no statistically significant difference between the Scope RS Blue and Scope RS Gold groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Within the limitation of the present study the cyclic fatigue resistance of Scope RS CM nickel titanium files was greater than the Scope RS Blue and Scope RS Gold nickel titanium files.

Keywords: Surface detail, shark fin test, hardness, impression material

Gözde Kandemir Demirci, Seniha Micooğulları Kurt, Burcu Şerefoğlu, Mehmet Emin Kaval, Mehmet Kemal Çalışkan. The Comparative Evaluation of Cyclic Fatique Resistance of Different Heat-treated NiTi Instruments. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 209-213

Sorumlu Yazar: Gözde Kandemir Demirci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale