e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Bireyselleştirilmiş iyileşme başlığının immediyat implantasyon sonrası implant çevreleyen sert ve yumuşak dokular üzerine etkisinin değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(2): 121-131 | DOI: 10.5505/eudfd.2019.26213

Bireyselleştirilmiş iyileşme başlığının immediyat implantasyon sonrası implant çevreleyen sert ve yumuşak dokular üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Önder Gürlek, Şule Sönmez
Ege University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology

GİRİŞ ve AMAÇ: İmmediyat implant uygulaması ile birlikte yerleştirilen bireysel iyileşme başlığının, implant çevresindeki sert ve yumuşak dokuların boyutsal değişimine etkisinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya yaşları 20 ile 58 arasında değişen (ort ± ss: 32,78 ± 11,51), 16 kadın, 10 erkek toplam 26 hasta dahil edildi. 28 ümitsiz prognoza sahip premolar diş test ve kontrol gruplarına eşit sayıda olacak şekilde rasgele dağıtıldı. Diş çekimi sonrası implant yerleştirilmesini takiben kontrol grubunda standart iyileşme başlığı kullanılırken test grubunda bireysel iyileşme başlığı kullanıldı. İmplantın boyun seviyesindeki vestibül kemik kalınlığı (KK) ve dişeti kalınlığında (DK) meydana gelen değişimler operasyondan 1 hafta sonra ve 6. ayda alınan konik ışın hüzmeli volümetrik tomografi (CBCT) ile değerlendirildi. İnterdental papil yüksekliğindeki değişim miktarları ise operasyondan önce ve 6. ayda alınan standart fotoğraflar ile değerlendirildi. Grup içi ve gruplar arası değerlendirmelerin yapılmasında ve değişkenler arasındaki korelasyonların saptanmasında parametrik testler kullanıldı.
BULGULAR: Çalışma 27 implant ile tamamlandı. CBCT ölçümlerinde her iki grupta da KK’da anlamlı seviyede azalma saptandı (p<0,0001). Test grubundaki kemik kalınlığı değişiminin kontrol grubuna kıyasla istatistiksel anlamlı düzeyde daha az olduğu tespit edildi (p<0,01). Aynı ölçüm noktasında DK test grubunda artarken, kontrol grubunda azaldı (İki grupta da p<0,0001). Gruplar arası dişeti kalınlığı değişimleri istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,0001). Fotoğraf analizlerine göre, her iki grupta da papil yüksekliğinde anlamlı azalma saptandı. Gruplar arası karşılaştırmada test grubundaki papil yüksekliği değişimi anlamlı seviyede az bulundu. (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İmmediyat implantasyon ile birlikte standart ve bireysel iyileşme başlıklarının kullanılması vestibül yüzeydeki kemik kalınlığı ve papil yüksekliğindeki kayıpları engelleyememektedir. Ancak bu kayıpları bireysel iyileşme başlığı bu değişimleri postoperatif 6 aylık sürede azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İ, mmediyat implant yerleştirilmesi; Bireysel iyileşme başlığı; Konik ışın hüzmeli volümetrik tomografi; Bukkal kemik; İmplant çevresi yumuşak doku.

The effect of customized healing abutment on dimensional changes of peri-implant soft and hard tissues after immediate implantation

Önder Gürlek, Şule Sönmez
Ege University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology

INTRODUCTION: The aim of the present study was to evaluate the effect of customized healing abutment on dimensional changes of periimplant soft and hard tissues after immediate implantation.
METHODS: A total of 26 patients (16 females and 10 males, aged between 20 and 58 years) (mean ± SD 32.78 ± 11.51) were included in this study. 28 premolar teeth with a hopeless prognosis were randomly distributed to the test and control groups in equal numbers. Following tooth extraction, implants were placed, custom and standard healing cap placed in test and control group. Cone beam volumetric tomography (CBCT) was obtained after 1 week and 6 months to evaluate changes in vestibular bone thickness and gingival thickness at the neck level of the implant. Vertical dimensional changes of interdental papillas were evaluated using standard photographs that taken at baseline and after 6 months. Parametric tests were used to evaluate intra- and inter-group coefficient and to determine correlations between variables.
RESULTS: Twenty-seven implants completed the study protocol. CBCT measurements showed significant bone resorption at the crestal point of the implant in both groups (p <0.0001). Horizontal bone resorption was found to be significantly lower in the test group compared to the control group (p <0.01). At the same measurement point, gingival thickness increased in the test group and decreased in the control group (p <0.0001). The difference between the groups was statistically significant (p <0.0001). According to the standardized photographs, significant papillary loss was found in both groups. Inter group comparisons showed that the dental papillae loss were significantly higher in control group (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Even though the standardized and customised healing abutments do not prevent bone and dental papillae loss around the implants in immediate implantation, utilization of customised healing abutments decreases the amount of tissue loss by 6 months.

Keywords: Immediate implant placement, Custom healing abutment; Cone beam computed tomography; Buccal bone; Periimplanter soft tissue.

Önder Gürlek, Şule Sönmez. The effect of customized healing abutment on dimensional changes of peri-implant soft and hard tissues after immediate implantation. EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(2): 121-131

Sorumlu Yazar: Önder Gürlek
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale