e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Farklı Mekanik Temizlik Yöntemlerinin İmplant Dayanak Yüzeylerine Etkisinin Karşılaştırılması: In Vitro Çalışma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 147-153 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.26566

Farklı Mekanik Temizlik Yöntemlerinin İmplant Dayanak Yüzeylerine Etkisinin Karşılaştırılması: In Vitro Çalışma

Tuğçe Orçan1, Tuğba Türk2, Pınar Meriç Kantar1
1Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Farklı mekanik temizlik yöntemlerinin implant dayanak yüzeylerindeki etkinliklerinin in vitro olarak değerlendirilmesi ve yüzeylerde meydana getirdikleri değişikliklerin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İmplant dayanak yüzeylerini taklit etmek amacıyla 20 adet titanyum (Ti) iyileşme başlığı kullanıldı. Bukkal yüzü kırmızı, lingual yüzü yeşil mürekkeple boyanan iyileşme başlıkları sırayla analog bulunan alçı modele yerleştirildi ve bukkal yüze; metal (Gracey) küret, titanyum küret, metal uçlu ultrasonik kazıyıcı, plastik uçlu ultrasonik kazıyıcı ve eritrol+CHX tozunun kullanıldığı air abraziv sistem olmak üzere 5 mekanik temizlik yöntemi kullanıldı. Temizlenen iyileşme başlıklarının yüzeylerinde arta kalan mürekkep yüzdeleri renk analiz yazılımı ile hesaplandı. Yüzeyler Scanning Elecekton Microscopy (SEM) görüntüleri ile incelendi.
BULGULAR: Air abraziv sistem %91,63 ± 2,39 mürekkebi uzaklaştırmada en etkili yöntem oldu. Metal küret grubu %56,99 ± 1,61 mürekkebi uzaklaştırmada en az etkinlik gösterdi. SEM analizinde, metal ve titanyum küretler ile ultrasonik kazıyıcı grupları yüzeylerde belirgin hasara neden oldu. Air abraziv sistemin yüzeylerde en az hasara neden olan yöntem olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Air abraziv sistem %91,63 ± 2,39 mürekkebi uzaklaştırmada en etkili yöntem oldu. Metal küret grubu %56,99 ± 1,61 mürekkebi uzaklaştırmada en az etkinlik gösterdi. SEM analizinde, metal ve titanyum küretler ile ultrasonik kazıyıcı grupları yüzeylerde belirgin hasara neden oldu. Air abraziv sistemin yüzeylerde en az hasara neden olan yöntem olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Peri-implant hastalık, dental implant dayanak, titanyum, mekanik temizlik

Comparison of the Effect of Different Mechanical Cleaning Methods on Implant Abutment Surfaces: An In-Vitro Study

Tuğçe Orçan1, Tuğba Türk2, Pınar Meriç Kantar1
1Department Of Periodontology, Ege University, İzmir, Turkey
2Department Of Endodontics, Ege University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: It is aimed to evaluate the effectiveness of different mechanical cleaning methods on implant abutment surfaces in vitro and to compare the changes they cause on the surfaces.
METHODS: 20 Ti healing abutments were used to mimic the abutment surfaces. Healing abutments, the buccal side of which was stained with red ink and the lingual side with green ink, were placed on the analogue plaster model and 5 cleaning methods were used: metal (Gracey) and titanium curettes, metal/plastic tip ultrasonic scalers and air abrasive system with erythrole+CHX powder. Percentages of ink remaining on the surfaces of the cleaned healing abutments were calculated by color analysis software. Surfaces were analyzed with SEM images.
RESULTS: Air abrasive system was the most effective method in removing %91.63% ± 2.39 of ink. Metal curette group showed the least effectiveness at removing %56.99 ± 1.61 ink. At SEM analysis, metal and titanium curettes and ultrasonic scaler groups caused significant damage to the surfaces. Air abrasive system was the method that caused the least damage to the surfaces.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Air abrasive system provided more effective and safer results in mechanical cleaning of titanium surfaces compared to other methods. Curettes and ultrasonic scaler groups caused significant damage to the surfaces.

Keywords: Peri-implant disease, dental implant abutment, titanium, mechanical cleaning

Tuğçe Orçan, Tuğba Türk, Pınar Meriç Kantar. Comparison of the Effect of Different Mechanical Cleaning Methods on Implant Abutment Surfaces: An In-Vitro Study. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 147-153

Sorumlu Yazar: Tuğçe Orçan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale