ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Kök Kanal Eğiminin ve Enstrüman Tipinin Apikalden Taşan Debris Miktarına Etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(2): 102-106 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.26576

Kök Kanal Eğiminin ve Enstrüman Tipinin Apikalden Taşan Debris Miktarına Etkisi

Seniha Miçooğulları Kurt, İlknur Kaşıkçı Bilgi, Gözde Kandemir Demirci, Burcu Şerefoğlu, Mehmet Kemal Çalışkan
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kök kanal eğiminin ve farklı NiTi enstrümantasyon sistemlerinin apikalden taşan debris miktarı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada kök gelişimini tamamlamış 84 adet eğimli ve 84 adet düz kök kanalı kullanıldı. Eğimli ve düz kökler kendi içlerinde 3 gruba ayrılarak, kök kanal şekillendirmeleri Twisted File Adaptive (TFA), ProTaper Next (PTN) ve WaveOne Gold (WOG) sistemleri ile gerçekleştirildi. Her sistemle uygulanan kök kanal şekillendirmesi sırasında apikalden taşan yıkama solüsyonu ve debris önceden ağırlığı belirlenmiş cam tüplere toplandı. Solüsyon buharlaştırıldıktan sonra tüpün ağırlığı 10-5 hassas tartı kullanılarak ölçüldü ve tüpün son ağırlığından ilk ağırlık çıkartılarak taşan debris miktarı belirlendi. Elde edilen veriler t testi ve tek yönlü Anova testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Her eğe sistemi için kök kanal eğiminin taşan debris miktarı üzerinde etkisi olmadığı gözlendi (P > 0.05). Tüm sistemlerde debris taşması meydana geldi ve hem eğimli hem de düz köklü dişlerde sistemler arasında istatistiksel fark gözlenmedi (P > 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Test edilen farklı kinematiklere sahip tüm eğe sistemlerinin debris ekstrüzyonuna neden olduğu ve kök kanal eğiminin apikal debris ekstrüzyonu üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Debris ekstrüzyonu, kök kanal eğimi, PTN, TFA, WOG

Effect of Canal Curvature and Instrument Type on the Amount of Apically Extruded Debris

Seniha Miçooğulları Kurt, İlknur Kaşıkçı Bilgi, Gözde Kandemir Demirci, Burcu Şerefoğlu, Mehmet Kemal Çalışkan
Ege University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics, Bornova, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effect of the curvature on the amount of apically extruded debris caused by three NiTi systems using different kinematics via including straight and severely curved root canals.
METHODS: 84 severely curved and 84 straight mature root canals were instrumented with; Twisted File Adaptive (TFA), ProTaper Next (PTN) and WaveOne Gold (WOG) systems. The extruded debris and irrigant was collected into pre weighed glass tubes and weighed by using a 10-5 microbalance after the evaporation of irrigant. The effect of curvature on debris extrusion were analysed with t test and the amount of debris extrusion between the file systems was compared with One-way ANOVA test at a 0.05 level of significance.
RESULTS: Within each file system, the amount of extruded debris was similar for curved and straight canals (p > 0.05). The tested instruments showed no significant differences in amount of extruded debris for both straight and curved root canals (p > 0.05), with the following ranking order: PTN > WOG > TFA.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It can be concluded that all the tested instruments with different kinematics caused debris extrusion and the curvature of the root canal has no effect on apical debris extrusion.

Keywords: Debris extrusion, curved root canals, PTN, TFA, WOG

Seniha Miçooğulları Kurt, İlknur Kaşıkçı Bilgi, Gözde Kandemir Demirci, Burcu Şerefoğlu, Mehmet Kemal Çalışkan. Effect of Canal Curvature and Instrument Type on the Amount of Apically Extruded Debris. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(2): 102-106

Sorumlu Yazar: Seniha Miçooğulları Kurt, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale